Lunds universitet  Universitetsbiblioteket

safirSafir hem

A-Ö i Safir  |   Sök rätt på Internet  |   Tipsa oss  |   Safirs hemsida

UB sök dator
Genvägar: Lexikon - Ordböcker - Statistik - Kartor
V Medicin
V(p)
V(x)
V(yb)
V
V:k
V:oi
Vaa
Vab
Vad
Vae
Vaf
Vb
Vd
Ve
Veb
Medicin Allmänt Tidskrifter
Medicin Allmänt Lexikon
Medicin Allmänt Bilder
Medicin Allmänt
Medicin Allmänt Historia
Medicin Allmänt Statistik
Medicinsk genetik
Medicinsk mikrobiologi
Immunologi
Toxikologi
Experimentell patologi
Anatomi
Farmakologi
Allmänmedicin
Särskilda sjukdomar
Veba
Vef
Vem
Vfo
Vg
Vh
Vma
Vmj
Vna
Vnab
Vnac
Vp
Vs
Infektionssjukdomar
Neurologi (nervsystemet)
Dermatologi (huden)
Ortopedi
Gynekologi och andrologi
Pediatri
Sjukgymnastik
Arbetsterapi
Samhällsmedicin & folkhälsa
Rehabilitering
Epidemiologi
Hälso- och sjukvård
Geriatrik
Medicinsk etik se Dgv Medicinsk etik

V(p) Medicin Allmänt Tidskrifter
 • Free Medical Journals
  Länkar till fritt tillgängliga medicinska tidskrifter, idag ca 1300 st. De är listade efter titel, ämne och språk.
  (Bernd Sebastian Kamps, Flying Publisher)
 • PMC (PubMed Central)
  Arkiv med fritt tillgängliga digitala medicinska tidskrifter. Över en halv miljon artiklar ingår, av vilka de flesta också finns i den stora litteraturdatabsen PubMed. Här är däremot allting gratis att läsa. Arkivet innehåller också en del äldre tidskrifter.
  (U.S. National Institutes of Health - NIH)
V(x) Medicin Allmänt Lexikon
 • Latinsk ordbok (medicinska termer)
  Latinsk ordbok med medicinska latinska och grekiska termer förklarade på svenska.
  (Karolinska institutet)
 • Medical Encyclopedia (adam Health Illustrated Encyclopedia)
  Över 4 000 uppslagsord finns med i denna uppslagsbok, dessutom många illustrationer.
  (U.S. National Library of Medicine & A.D.A.M. (Animated Dissection of Anatomy for Medicine))
 • Medicinsk ordbok
  Sök bland fler än 10 000 medicinska termer med kortfattade förklaringar. Baseras på den tryckta Medicinsk fickordbok, ett hjälpmedel för läkarstuderande och sjukvårdspersonal.
  (Belfrage förlag)
 • MediLexicon
  Här kan man slå upp över 70 000 medicinska förkortningar och akronymer.
  (Pharma-Lexicon International)
 • The Merck Manual
  Stort standardverk. Över 300 kapitel om sjukdomar är skrivna av olika experter. Varje avsnitt omfattar symptom, riskfaktorer, diagnos och behandling.
  (Merck & Co)
 • Mondofacto Medical Dictionary
  Uppslagsbok med mycket kortfattade förklaringar av medicinska och vetenskapliga termer (ca 46 000 uppslagsord).
  (mondofacto ltd)
 • whonamedit.com
  Medicinska eponymer förklaras här, d.v.s. sjukdomar och andra företeelser som är döpta efter en särskild person. Biografier finns över dessa forskare.
  (Ole Daniel Enersen)
V(yb) Medicin Allmänt Bilder
 • Medical Images and Illustrations - ej längre tillgänglig?
  Många länkar till medicinska bilder och illustrationer inom olika ämnesområden.
  (Tor Ahlenius)
 • HONmedia: Medical Images - ej längre tillgänglig?
  Här kan man söka på detaljerad nivå nära 7 000 medicinska bilder och videoklipp.
  (Health On the Net Foundation)
 • Images from the History of Medicine
  Databas med ca 70 000 äldre bilder och fotografier från de medicinhistoriska samlingarna på National Library of Medicine.
  (History of Medicine Division (HMD) of the U.S. National Library of Medicine (NLM))
V Medicin Allmänt
 • BioMed Central
  Arkiv över nya vetenskapliga artiklar i medicin och biomedicin. Över 100 tidskrifter ingår. Insända artiklar går under peer-review, d.v.s. granskning av ämnesexperter.
  (BioMed Central)
 • The Cochrane Library
  "Databasbiblioteket" Cochrane Library är nu fritt tillgänglig för sökningar i Sverige. Det innehåller systematiska översikter (Cochrane Reviews) över kontrollerade kliniska studier inom olika medicinska områden, litteraturöversikter (DARE) m.m., och ger hjälp i valet av behandlingsmetoder. Rapporterna bygger delvis på välkända undersökningar men också på forskningsresultat som aldrig har publicerats i någon vetenskaplig tidskrift. Biblioteket innehåller också andra rapporter om utvärdering av hälso- och sjukvårdens metoder (HTA) och hur vårdens resurser kan utnyttjas på bästa sätt.
  (Wiley)
 • FreeBooks4Doctors: Free Medical Books Online
  Över 600 medicinska läroböcker och handböcker finns fritt tillgängliga att läsa här.
  (Amedeo Group)
 • IndexCat: Index-Catalogue of the Library of the Surgeon-General's Office (1880-1961)
  Innehållet i databasen är 3,7 miljoner medicinska referenser varav 250 000 till böcker, 300 000 till avhandlingar, 2,5 miljoner till artiklar (i tidskrifter, dagstidningar, dödsrunor och insändare) och 4 400 till porträtt. Tidsperioden som täcks är från 1600-talet fram till 1900-talet.
  (National Library of Medicine)
 • Instructions to Authors in the Health Sciences
  Länkar till över 6 500 medicinska tidskrifters "Instructions for Authors", d.v.s. de regler som gäller när man vill publicera ett bidrag i en viss tidskrift.
  (Raymon H. Mulford Library, University of Toledo)
 • Läkartidningens arkiv
  Fritt att söka artiklar som publicerats i Läkartidningen 1990-. Sökbart med MeSH-termer. Man måste prenumererera för att få läsa artikeltexterna. Läkartidningen finns också på de flesta stora bibliotek.
  (Läkartidningen)
 • MedBioWorld
  Mycket stor länksamling till tidskrifter, databaser, organisationer och andra resurser inom medicin och biovetenskaper.
  (Medbioworld, Inc.)
 • Medicinsk sökmotor
  Medicinsk söktjänst som söker information om sjukdomar i olika stora svenska tillförlitliga mediciniska informationssajter: 1177, Netdoktor, Web4Health, Vårdguiden, Medical Link, Fass och Ny Medicin o.s.v.
  (Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan - KTH)
 • PION
  Medicinsk information för patienter och anhöriga. Referenser till olika dokument i form av böcker, tidskriftsartiklar och annat. I databasen förtecknas även adresser till patientföreningar, handikapporganisationer och liknande sammanslutningar.
  (Landstinget i Dalarna, Kalmar, Värmland, Region Skåne och NU-sjukvården Västra Götaland)
 • PubMed (Medline)
  Den största medicinska litteraturdatabasen i världen. PubMed är National Library of Medicines ingång till Medline, som innehåller referenser till tidskriftsartiklar (1946-) Ca 4 600 medicinska facktidskrifter ingår, många är "peer-reviewed". Alla referenser beskrivs med medicinska ämnesord, s.k. MeSH-termer.
  (National Library of Medicine)
 • Search NCBI databases (f.d. GQuery)
  Sökning i flera medicinska databaser samtidigt, ex. PubMed (litteratur), Genome (geninformation), Gene, Protein OMIM etc.
  (NCBI = National Center for Biotechnology Information)
 • SveMed+
  SveMed+ är en databas med referenser till nordiska artiklar inom det medicinska området (1977-). Ibland länkas det till fulltext av artikeln. En del av materialet är av mer populärvetenskaplig karaktär. Förutom biomedicin bevakas patientinformation och icke kliniska aspekter av hälso- och sjukvård. Det äldre materialet kommer från databaserna Spriline och Swemed. Fr.o.m. år 2001 hämtas artiklar ur tidskrifter som tidigare indexerats för databasen Patrix. Ca 100 skandinaviska tidskrifter inom biomedicin indexeras i SveMed+. Några av dessa registreras även i PubMed och Cinahl. Referenserna är ofta snabbare tillgängliga genom SveMed+.
  (Universitetsbiblioteket, Karolinska institutet)
 • Svensk MeSH / Swedish Medical Terminology (Swedish MeSH)
  Sökbara MeSH-termer på både engelska och svenska. Här kan man börja om man är tveksam om vilka ämnesord man bör använda i den stora databasen PubMed (Medline).
  (Universitetsbiblioteket, Karolinska institutet)
 • UI Health Library (f.d. Virtual Hospital)n - ej längre tillgänglig
V:k Medicin Allmänt Historia
 • History of Medicine - ej längre tillgänglig?
  Mycket omfattande länksamling inom medicinsk historia, indelat främst i regioner och tidsperioder.
  (Tor Ahlenius)
 • Medicinhistorisk databas
  Databas med medicinhistoriska dokument från 1800-talet fram till tidigt 1900-tal, t.ex. hälsovårdsnämnders protokoll, inspektörsberättelser från hospitalen, medicinalstyrelsens protokoll, årsberättelser från lasarett, hospital och provinsialläkare och överinspektörens årsberättelser för sinnessjukvården. (Linköping University Electronic Press, Riksarkivet, Arkivdata)
 • Namn på sjukdomar förr
  Lista över äldre sjukdomsnamn och deras betydelser.
  (Hans Högman)
 • Pharmaziehistorische Bibliographie (PHB)
  Internationell litteraturdatabas över farmaceutisk historia, som i första hand täcker artiklar och recensioner 1988-.
  (KIT-Bibliothek, Karlsruher Instituts für Technologie)
 • Region Skånes medicinhistoriska samling
  Här kan man söka i den största medicinhistoriska föremålssamlingen i Norden. Samlingen innehåller allt från kirurgiska instrument till konst skapad av patienter vid de stora psykiatriska institutionerna i Skåne. De äldsta föremålen är från andra halvan av 1700-talet. De flesta föremålen är från 1900-talet med en tyngdpunkt kring årtiondena runt 1950-talet.
  (Kulturen)
 • Svensk farmacihistorisk bibliografi
  Förteckning över farmacihistorisk litteratur. Inkluderar äldre bibliografier, vissa tidigare tryckta i Pharmaceutisk tidskrift. Innehåller tryckt material av svenska eller i Sverige verksamma farmaceuter, texter som behandlar svensk farmaci, samt skrifter som handlar om farmaceuter, apotek och läkemedel i Sverige. (Per Boström och Bo Ohlson)
 • Svensk medicinalhistorisk bibliografi
  Bibliografin är en databas med cirka 50 000 litteraturreferenser (bl.a. artiklar, böcker, utredningar) inom området svenskt medicinalväsen från åren 1663-1967. I bibliografin finns ämnesområden som allmän hälsovård, central sjukvårdsförvaltning, apotek, rättsmedicin och rättspsykiatri, och sjukvårdshistoria.
  (Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket)
 • Se också Historical Anatomies on the Web under avdelning Vb Anatomi
V:oi Medicin Allmänt Statistik
 • Global Health Observatory (GHO)
  Guide till WHO:s statistik om sjukdomar, dödlighet, medellivslängd, sjukvårdspersonal m.m.
  (WHO = World Health Organization)
 • Statistik
  Statistik över hälsa, sjukvård och socialtjänst i Sverige.
  (Socialstyrelsen)
Vaa Medicinsk genetik
 • Gene
  Databas där man kan få information om gener och gensekvenser bl.a. via namn, kromosomer och symboler.
  (NCBI = National Center for Biotechnology Information)
 • Genes and Diseases
  Elektronisk bok med sökbara avsnitt om genetiska sjukdomar, människans kromosomer och gener som kopplats samman med sjukdomar. Länkar till vidare geninformation och databaser ingår.
  (National Library of Medicine)
 • Genetics Home Reference
  Webbplats för den amerikanska allmänheten om genetiska sjukdomar. Sjukdomar och gener beskrivs.
  (National Library of Medicine)
 • An Introduction to Genetical Analysis 7. ed. (2000)
  Introduktion och lärobok i genetisk analys. Ord/begrepp måste sökas för att man ska kunna läsa olika avsnitt i boken. Ordlista ingår.
  (Johns Hopkins University / NCBI - National Center for Biotechnology Information)
 • OMIM: Online Mendelian Inheritance in Man
  Databas över människans gener och genetiska sjukdomar.
  (NCBI = National Center for Biotechnology Information)
 • Se också National Information Resource on Ethics & Human Genetics under Dgv Medicinsk etik
Vab Medicinsk mikrobiologi
 • Medical Microbiology 4. ed. (1996)
  Lärobok och introduktion till mikrobiologi, där ett antal forskare medverkar. Redaktör: Samuel Baron.
  (University of Texas Medical Branch at Galveston)
Vad Immunologi
 • Immunobiology (2001)
  Introduktionsbok i immunologi. Man måste söka ord/begrepp för att kunna läsa olika avsnitt i boken. Ordlista och förteckning över framstående forskare ingår.
  (NCBI - National Center for Biotechnology Information)
Vae Toxikologi
 • TOXNET
  Gör en samlad sökning i olika toxikologiska databaser, främst Toxline som innehåller litteraturreferenser om effekter av läkemedel och kemikalier. HSDB innehåller information om farliga ämnen.
  (National Library of Medicine)
Vaf Experimentell patologi Vb Anatomi
 • Anatomy of the Human Body ("Gray's Anatomy")(1918)
  Denna klassiska bok av Henry Gray i anatomi kom ursprungligen ut 1858 och presenteras här i reviderad upplaga från 1918.
  (Bartleby.com)
 • Atlas of Human Anatomy in Cross Section
  Bilder av den mänskliga kroppen i tvärsnitt.
  (Ronald A. Bergman, Adel K. Afifi, Jean J. Jew, Paul C. Reimann - University of Iowa)
 • Atlas of the Human Body - ej längre tillgänglig?
  Enkla bilder över kroppens olika delar.
  (American Medical Association)
 • Historical Anatomies on the Web
  Titta på bilder från ett antal olika äldre anatomiska verk, främst från samlingarna i U.S. National Library of Medicine.
  (National Library of Medicine)
 • Human Body Maps
  Tredimensionella modeller av människokroppen i tvärsnitt. Allt kan identifieras och roteras 360 grader.
  (Healthline)
Vd Farmakologi
 • Apoteket
  Läs om läkemedel och apotekets produkter. De lokala apotekens öppettider finns här. Man kan också skicka frågor till Apoteket.
  (Apoteket)
 • FASS
  Allmänheten kan här läsa om mediciner i Läkemedelsfakta. Läkarboken innehåller aktuell information om vanliga sjukdomar, skriven av praktiserande läkare. Här finns också FASS för läkare och FASS om djur.
  (LIF - Läkemedelsindustriföreningen)
 • Janusinfo
  Janusinfo är en webbplats med producentobunden kvalitetsgranskad läkemedelsinformation, rekommendationer som ger beslutsstöd för läkare i förskrivningssituationer.
  (Läkemedelsenheten vid Stockholms läns landsting)
 • Sök läkemedelsfakta
  Läkemedelsverket gör en sammanfattning över olika läkemedels effekt och säkerhet samt gör en övergripande värdering. Alla i Sverige godkända läkemedel för veterinärt eller humant bruk samt läkemedel som avregistrerats sedan 2004 ska finnas med. Aktuell information med nya terapeutiska rön, indikationsförändringar och biverkningar hos redan registrerade läkemedel.
  (Läkemedelsverket)
 • Se också Svensk farmacihistorisk bibliografi under V:k Medicin Allmänt Historia
Ve Allmänmedicin
 • Emergency medicine
  Avsnitt om akutmedicin, skrivna av läkare och forskare. Varje avsnitt innehåller diagnostik, symptom, behandling, medicinering, prognos och en bibliografi.
  (eMedicine.com, Inc.)
 • PM: Praktisk medicin
  Den medicinska informationen är skriven av och för dem som arbetar inom primärvård/öppenvård. Den riktar sig till läkare, sköterskor och annan sjukvårdspersonal och är ett kompendium i allmänmedicin.
  (Three Doctors AB)
Veb Särskilda sjukdomar
 • AIDSINFO
  Amerikansk webbplats med fakta om behandling av AIDS, t.ex. kliniska försök, riktlinjer för behandling. Mediciner sökes i AIDSinfo Drug Database. Det finns också en ordlista (Glossary).
  (AIDSINFO / U.S. Department of Health and Human Services)
 • Emedicine Specialties: Free Journal Articles and Texts for Physicians
  Artiklar som beskriver ca 7 000 sjukdomar, från diagnos till behandling. Litteraturreferenser finns med i slutet på varje artikel.
  (eMedicine.com, Inc.)
 • HIV InSite Knowledge Base
  Kunskapsbank med artiklar om HIV; diagnos, förebyggande åtgärder, relaterade sjukdomar m.m.
  (Center for HIV Information at the University of California San Francisco (UCSF))
 • Ovanliga diagnoser (kunskapsdatabas om små och mindre kända handikappgrupper)
  Beskrivningar av ett antal små och ovanliga sjukdomar/skador som leder till omfattande funktionshinder och som finns hos högst 100 personer per miljon invånare. Innehåller fakta, forskning, litteratur.
  (Socialstyrelsen)
Veba Infektionssjukdomar Vef Neurologi
 • Brain Explorer
  Beskrivningar av hjärnan och hjärnans sjukdomar (orsaker, symptom och behandling). Fler än hundra illustrationer ingår. En andra reviderad upplaga kommer snart. Texten finns på engelska, franska, tyska och spanska.
  (Lundbeck Institute, Skodsborg, Danmark)
 • Nervsystemet (.svg, flash)
  Uppslagsverk om människans nervsystem samt en interaktiv hjärnatlas.
  (Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
 • Neuroscience (2001)
  Introduktion till det mänskliga nervsystemet, för studenter och andra. Man måste söka ord/begrepp för att kunna läsa olika avsnitt i boken. Referenser och ordlista ingår.
  (NCBI - National Center for Biotechnology Information)
 • Your Brain Map: Strategies for Accelerated Learning
  Tredimensionell hjärna med olika lager som visar var olika funktioner för lärande sitter i bl.a. hjärnbarken och limbiska systemet.
  (Open Colleges, Australia)
Vem Dermatologi
 • DermIS
  Dermatologisk information i olika former: Dermatology Online Atlas med diagnoser och bilder på olika hudsjukdomar, Pediatric Dermatology Atlas och bilder ur den gamla Atlas der Haudkrankheiten (1856).
  (Dermatology Information System - Universitätsklinikum Heidelberg & Dermatologische Klinik Universitätsklinikum Erlangen)
Vfo Ortopedi Vg Gynekologi och andrologi
 • Global Library of Women's Medicine
  Över 650 experter har bidragit till detta elektroniska bibliotek med 442 kapitel som på olika sätt behandlar kvinnors hälsa och kvinnosjukdomar. Om man registrerar sig, får man tillgång till fler resurser i form av filmer, illustrationer m.m.
  (Sapiens Global Library Ltd)
Vh Pediatri
 • Virtual Pediatric Hospital
  Elektroniskt bibliotek med texter och handböcker om barnsjukdomar.
  (Donna M. D'Alessandro & Michael P. D'Alessandro, Virtual Pediatric Hospital)
Vma Sjukgymnastik
Se också avdelning Vnab Rehabilitering
 • PEDRO (Physiotherapy Evidence Database)
  Databas över evidensbaserad litteratur för sjukgymnaster, där man hittar bl.a. kliniska riktlinjer och systematiska översikter. Ingen tidsbegränsning på materialet.
  (CEBP = Centre for Evidence-Based Physiotherapy, University of Sydney)
Vmj Arbetsterapi
Se också Ohae Arbetsmiljöfrågor
 • OTseeker (Occupational Therapy)
  OTseeker är en databas som innehåller sammanfattningar av och hänvisningar till evidensbaserad litteratur inom arbetsterapi. Systematiska översikter av effekten av arbetsterapeutisk behandling.
  (University of Queensland (School of Health and Rehabilitation Sciences), OT Australia)
Vna Samhällsmedicin & folkhälsa
 • Folkhälsomyndigheten
  Nationellt kunskaps- och samordningscentrum när det gäller folkhälsa, och särskild tillsyn för alkohol, narkotika och tobak. Här har man samlat fakta och länkar om svenskarnas hälsa.
  (Folkhälsomyndigheten)
 • The World Health Report (.pdf)
  WHO:s årliga rapport beskrev hälsa och sjukdomar i världen (1995-2013). Statistiska tabeller ingår för varje år.
  (WHO - World Health Organization)
Vnab Rehabilitering Vnac Epidemiologi Vp Hälso- och sjukvård
 • Handbok för hälso- och sjukvård - se Vårdhandboken
 • HSTAT (Health Services/Technology Assessment Text)
  Databas med kliniska riktlinjer, evidensbaserade rapporter, material för beslutsstöd inom hälso- & sjukvård samt patientinriktad information från amerikanska myndigheter.
  (NICHSR = National Information Center on Health Services Research and Health Care Technology)
 • International Digest of Health Legislation
  Hänvisar till nationella och internationella författningar vad gäller sjukvård och hälsa. Ibland sammanfattningar på engelska eller länkar till fulltext.
  (WHO = World Health Organization)
 • SBU - kunskapscentrum för hälso- och sjukvården
  Utvärderingar av sjukvårdens metoder, som visar vilka åtgärder i vården som gör störst nytta för patienten och hur hälso- och sjukvården kan utnyttja sina resurser på bästa sätt. Man kan ofta läsa SBU:s rapporter här i fulltext.
  (SBU = Statens beredning för medicinsk utvärdering)
 • Vårdbarometern
  Vårdbarometern är en undersökning om svenskarnas kunskaper om, erfarenheter av och attityder till hälso- och sjukvården. Från och med 2005 görs årliga sammanställningar.
  (Sveriges Kommuner och Landsting / Ipsos)
 • Vårdhandboken (f.d. Handbok för hälso- och sjukvård)
  Övergripande riktlinjer för arbetet inom sjukvården så att kvaliteten och säkerheten i vårdarbetet kan behållas och utvecklas. Den riktar sig i första hand till vårdpersonal men patienter och anhöriga kan gärna ta del av den. Till grund ligger Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SOL). I anslutning till varje avsnitt anges vilka regelverk som är aktuella. Där finns också en direkt länk till vart och ett av de angivna regelverken i den mån de finns på Internet.
  (Inera AB)
 • Se också The Cochrane Library under avdelning V Medicin Allmänt
Vs Geriatrik (åldrande)
© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.
Senast uppdaterad: 17 april 2018.
Bilder: freefoto