Lunds universitet  Universitetsbiblioteket

safirSafir hem

A-Ö i Safir  |   Sök rätt på Internet  |   Tipsa oss  |   Safirs hemsida

UB sök dator
Genvägar: Lexikon - Ordböcker - Statistik - Kartor
U Naturvetenskap
Ua(x)
Ua
Uaf
Ub
Uba
Ubb
Ucc(x)
Ucc
Ucd
Uce
Ud
Udu
Ue(x)
Ue
Astronomi Lexikon
Astronomi
Tidmätning
Geofysik
Meteorologi
Oceanografi och hydrologi
Fysik Lexikon
Fysik
Molekyl-, atom-, kärn- och partikelfysik
Kemi
Geologi NYTT!
Mineralogi
Biologi Lexikon
Biologi
Ue.048(x)
Ue.0481
Ue.0482
Ue.049
Ue.05
Uec
Uf
Uf.07
Ug
Ug.03
Uh(x)
Uh
Uhc
Biofysik och biokemi Lexikon
Biofysik
Biokemi
Molekylärbiologi
Ekologi
Mikrobiologi
Botanik
Växtgeografi och flora
Zoologi
Djuranatomi
Miljöfrågor Lexikon
Miljöfrågor och naturskydd
Föroreningsfrågor


Ua(x) Astronomi Lexikon Ua Astronomi Uaf Tidmätning
 • Tid och frekvens
  Den svenska tidens hemsida. Information om nationell och internationell tidhållning, sommartid, tidssynkronisering, forskning och kalibreringstjänster.
  (SP = Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)
Ub Geofysik
 • Naturolycksdatabasen
  Databas om stormar, skyfall, översvämningar, snöoväder och andra naturolyckor / naturkatastrofer som inträffat i Sverige sedan år 1950. Den innehåller dels insamlade dokument från olika myndigheter, dels en sammanfattning där bland annat orsak, händelseförlopp, skadeverkan och lärdomar tas upp.
  (MSB = Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
Uba Meteorologi
 • Klimatdata
  Fakta och data om främst Sveriges klimat. Redogörelser för månadens väder, väderrekord, medeltemperaturer, klimatförändringar m.m.
  (SMHI = Sveriges meteorologiska & hydrologiska institut)
 • Kunskapsbanken
  Kunskapsbanken innehåller artiklar för den som vill veta mer om fenomen och händelser kopplade till meteorologi, hydrologi och oceanografi
  (SMHI = Sveriges meteorologiska & hydrologiska institut)
Ubb Oceanografi och hydrologi
 • havet.nu
  Samlad information om havet och havsforskning. Här presenteras relevanta länkar, aktuella havsnyheter och havsforskare. Avhandlingar och rapporter med marint fokus från en mängd olika källor samlas också här.
  (Sveriges marina forskningscentrum)
 • VISS - VattenInformationsSystem Sverige
  VISS är en databas med alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. För dessa vatten kan man hitta information om vattnets kvalitet, mätpunkter i dessa vatten, åtgärder i vattnen för att de ska bli bättre och rapportering till EU.
  (Vattenmyndigheterna, länsstyrelserna)
 • Se också Kunskapsbanken under Uba Meteorologi
Ucc(x) Fysik Lexikon Ucc Fysik
 • Arxiv.org
  Fulltextarkiv med ett stort antal vetenskapliga artiklar i fysik, matematik och datavetenskap.
  (Cornell University)
Ucd Molekyl-, atom-, kärn- och partikelfysik
 • CERN Document Server
  Databas som försöker täcka så mycket som möjligt vad som publiceras inom partikelfysik och relaterade ämnen. Här finns 360 000 dokument i fulltext bl.a.
  (CERN, Geneve)
 • HEP Search: High-Energy Physics Literature Database
  Fler än 500 000 högenergifysikrelaterade artiklar, rapporter och andra publikationer är här sökbara. Ibland länkar i fulltext.
  (CERN / DESY / Fermilab / SLAC = Stanford Linear Accelerator Center)
Uce(x) Kemi Lexikon Uce Kemi
 • Riskline - ej längre tillgänglig?
  Riskline är en databas (1973-2007, ej längre uppdaterad) som ger referenser till utvärderad information om ca 3 000 farliga kemiska ämnen. De flesta referenser innehåller sammanfattningar från originaldokumenten. Sök alltid med CAS-nummer för bästa resultat.
  (Kemikalieinspektionen)
 • WebElements Periodic Table
  Det periodiska systemet, med fakta om varje grundämne.
  (Mark Winter [The University of Sheffield & WebElements Ltd.))
 • Se också KemI under Pm Kemisk teknik och kemisk industri
Ud Geologi
 • GeoRegister
  Databas med referenser till litteratur om Sveriges geologi, också till mycket opublicerat material som finns på SGU. Merparten av alla opublicerade prospekteringsrapporter efter mineralfyndigheter upprättade under de senaste fyra decennierna finns bl.a. refererade i databasen.
  (SGU = Sveriges Geologiska Undersökning)
 • SGU - Kartvisare
  Interaktiva kartor över Sveriges berggrunder, jordarter, grundvatten, källor, mineralproduktion m.m. SGU undersöker Sveriges geologi och mineralhantering.
  (SGU = Sveriges Geologiska Undersökning)
 • Paleoarchive (.pdf) NYTT!
  PaleoArchive innehåller digitaliserad äldre litteratur inom geologi och paleontologi. Fokus är vetenskapliga artiklar på svenska, tyska eller engelska, som vanligtvis inte är elektroniskt tillgängligt.
  (Anders Lindskog, Geologiska institutionen, Lunds universitet)
Udu Mineralogi Ue(x) Biologi Lexikon Ue Biologi Ue.048(x) Biofysik ocb biokemi Lexikon Ue.0481 Biofysik Ue.0482 Biokemi
 • Biochemistry (2002)
  5:e upplagan av denna lärobok finns här. Författare är Lubert Stryer, Jeremy M. Berg och John L. Tymoczko. För att läsa avsnitt i boken måste man söka på ord/begrepp.
  (W.H. Freeman & Co. / Lubert Stryer, Jeremy M. Berg and John L. Tymoczko)
Ue.049 Molekylärbiologi
 • Molecular Cell Biology (2000)
  Introduktion till molekylär cellbiologi. För att läsa avsnitt i boken måste man söka på ord/begrepp. 4:e upplagan.
  (W. H. Freeman & Co / NCBI)
Ue.05 Ekologi
Se också Uh Miljöfrågor Uec Mikrobiologi Uf Botanik
 • APIRS Database: Aquatic Plant Information Retrieval System
  Databasen APIRS innehåller referenser på många språk till vetenskaplig litteratur om vattenväxter i våtmarker och sötvattensområden.
  (Center for Aquatic and Invasive Plants, University of Florida)
 • Bibliography of Dendrochronology
  Litteraturdatabas med över 13 000 referenser till dendrokronologisk forskning (årsringsdatering). Dendrokronologi används bl.a. i arkeologi och klimatforskning.
  (Henri D. Grissino-Mayer, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research)
 • Botanicus Digital Library
  Digitaliserad äldre botanisk litteratur. F.n. över 600 titlar, många av dem är vackert illustrerade böcker. Det är möjligt att söka på titel, författare, år, land eller artnamn.
  (Missouri Botanical Garden Library)
 • Digital Library of the Real Jardín Botánico of Madrid
  Över 2000 verk av botanisk litteratur finns inskannade här, från 1500-talet och framåt. Den botaniska trädgården i Madrid har bl.a. en omfattande samling botaniska floror från olika delar av världen.
  (Real Jardín Botánico, Madrid)
 • ID Keys (Virginia Tech Dendrology Tools)
  Denna nyckel hjälper till med artbestämning av träd. Identifiera ett träd med hjälp av blad eller kvist.
  (Department of Forestry, Virginia Polytechnic and State University)
 • Index to American Botanical Literature
  Litteraturdatabas med referenser till amerikansk botanisk litteratur: systematik, floristik, morfologi, ekologi och allmän botanik. Den är här sökbar 1996-.
  (William R. Buck, The New York Botanical Garden)
 • Plant Image Gallery
  Ca 5000 bilder av olika växtarter.
  (Thomas Schoepke)
 • PLANTS Database
  Amerikansk databas om växter som återfinns i USA. Uppgifterna inkluderar namn, utbredning, kännetecken, bilder, referenser.
  (Natural Resources Conservation Service / USDA - US Department of Agriculture)
 • Se också NatureServe under Ug Zoologi
Uf.07 Växtgeografi och flora
 • efloras.org
  Samling av elektroniska floror: Flora of China, Chile, North America, Missouri, Flora of Pakistan, Moss Flora of China och Trees and Shrubs of the Andes of Ecuador.
  (Harvard University Herbaria)
 • Den virtuella floran
  Ca 2 000 svenska växtarter finns presenterade här. Floran är fortfarande under arbete, men nya sidor tillkommer kontinuerligt. Den kommer att presentera samtliga i Sverige regelbundet förekommande arter - med beskrivning, utbredning, användning och etymologi. Det går att söka på svenska och latinska namn, men också på norska, danska, isländska, engelska och tyska namn.
  (Naturhistoriska riksmuseet)
 • Se också Artportalen under Ug Zoologi
Ug Zoologi
 • Artportalen
  Samlingsplats för fynd av arter i Sverige: här länkas till rapportsystem för observationer av fåglar (Svalan), kärlväxter och fjärilar.
  (Artdatabanken & Naturvårdsverket)
 • AviBase: databasen över hela världens fåglar
  Databas över alla fågelarter i världen (10 000 arter ingår här). Information om utbredning, taxonomi, fåglarnas namn på olika språk m.m.
  (Denis Lepage, Bird Studies Canada)
 • FishBase
  Omfattande databas över ca 33 000 fiskarter: förekomst, storlek, beskrivning m.m.
  (WorldFish Center)
 • FORMIS Ant Bibliography 1650-2003
  Sökbar databas över en stor del av världens litteratur om myror. Innehåller bl.a. all känd taxonomisk litteratur (-1996).
  (U.S. Department of Agriculture - Agricultural Research Service, Center for Medical, Agricultural, and Veterinary Entomology)
 • InfoNatura: Animals and Ecosystems of Latinamerica
  Information om mer än 6 000 arter av djur och fåglar i Latinamerika.
  (NatureServe)
 • The IUCN Red List of Threatened Species
  Förteckning över utrotningshotade och sällsynta djurarter i världen.
  (IUCN - International Union for Conservation of Nature and Natural Resources)
 • Mammal Species of the World (MSW)
  Namnen på alla kända levande arter av däggdjur. Sök på engelskt namn eller latinskt namn. Man får reda på ordning, familj, underfamilj och genus. Dessutom ingår referenser till var den ursprungliga beskrivningen av djuret publicerades. Baseras på boken Mammal Species of the World, utgivare Don E. Wilson & DeeAnn M. Reeder (2005).
  (Bucknell University)
 • Multilingual Birdsearch Engine
  Söker och översätter fåglars namn mellan 30 olika språk (inklusive det vetenskapliga artnamnet).
  (Göran Knutas)
 • NatureServe Explorer: an Online Encyclopedia of Life
  Sök djur eller växt och som svar får man omfattande information om arten, dess utbredning, livsvillkor m.m. för dessa i Nordamerika. Mer än 70 000 arter ingår.
  (NatureServe)
 • North American Mammals
  Sök information om alla däggdjur som lever i Nordamerika. Baserat på böckerna The Smithsonian Book of North American Mammals (1999) och Mammals of North America (2002).
  (Smithsonian Institution's National Museum of Natural History)
 • P2-fågeln (f.d. Månadens P2-fågel) (.ram)
  Ljudarkiv med fågelläten. Lyssna t.ex. på lövsångaren, härfågeln eller varför inte näktergalen. (Sveriges Radio)
 • PrimateLit
  Sök referenser till vetenskaplig litteratur om primater (1940-).
  (Wisconsin Primate Research Center / Washington National Primate Research Center / University of Wisconsin-Madison Libraries)
 • Småkryp @ entomologi.se
  Fakta om insekter och andra småkryp. Bilder på (för närvarande) ca 100 vanliga arter, morfologi m.m. (I Ljungström)
Ug.03 Djuranatomi
 • Net Frog - ej längre tillgänglig?
  Genomgång av hur man dissekerar en groda. Genom videoklipp visas det hur man gör, och studenterna kan sedan praktisera det man sett virtuellt.
  (Mabel Kinzie, Curry School of Education, University of Virginia)
Uh(x) Miljöfrågor Lexikon
 • The Encyclopedia of Earth
  Frivilligt initiativ där forskare och experter skapar en bred informationskälla om miljön. Här finns artiklar som tar upp biologiska, ekonomiska och sociala aspekter av miljöfrågor.
  (National Council for Science and the Environment)
 • Miljöordboken EnDic
  Miljöord på nio språk: finska, estniska, engelska, franska, tyska, svenska, lettiska, litauiska och ryska. Den innehåller termer från olika delområden av miljö- och naturvården, som meteorologi, hydrologi, miljöteknik, vattenförsörjnings- och avloppsteknik och avfallshantering. Tidigare utgiven som EnDic2000.
  (World Resources Institute)
Uh Miljöfrågor och naturskydd
 • ECOLEX
  Databas med global information om miljörätt och miljölagstiftning. ECOLEX består av fyra delar som kan sökas separat eller tillsammans: multilaterala fördrag (vilka konventioner finns på området och vilka länder har skrivit under?), nationell lagstiftning för olika länder, större rättsfall och litteraturreferenser.
  (IUCN = The World Conservation Union & FAO & UNEP)
 • Environmental History Bibliography
  Databas med referenser till historisk litteratur (1633-) om miljöfrågor, djurliv, landskapsarkitektur etc.
  (Forest History Society)
 • GreenFILE
  GreenFILE är en referensdatabas som koncentrerar sig på litteratur om människans påverkan på miljön. Artiklar om t.ex. global uppvärmning, förnybar energi och återvinning ingår från start ur ca 600 tidskrifter som BioScience och Journal of Ecology.
  (EBSCO Publishing)
 • PRIMO: Naturvårdsverkets katalog
  Naturvårdsverkets bibliotek är ett specialbibliotek för information kring den yttre miljön. Katalogen innehåller referenser till svensk och utländsk miljövårdslitteratur (främst 1970-). Fliken Böcker är det som finns på öppna hyllor i biblioteket. Under fliken Fulltextartiklar görs samsökning i olika databaser. Då hittar man referenser och ibland fulltext.
  (Naturvårdsverkets bibliotek)
 • World Resources Report (.pdf)
  Rapport som analyserar miljösituationen i världen 1986-. Olika teman åtföljs av statistik om miljö, ekonomi m.m. för de flesta länder.
  (World Resources Institute & UNDP m.fl.)
 • Se också Byggdoks kunskapsbank Fastighet Bygg Miljö under Pp Byggnadsteknik
 • Se också RECODEX under P.08 Energi
Uhc Föroreningsfrågor
 • Utsläpp i siffror
  Databas med utsläpp från de cirka 1000 största företagen i Sverige som bedriver en verksamhet som klassas som miljöfarlig. Siffrorna som visas är offentliga. Alla företagen har tillstånd för sin verksamhet och för sina utsläpp. Här finns också fakta om enskilda ämnen.
  (Naturvårdsverket)
 • Se KemI under Pm Kemisk teknik och kemisk industri
Till början av sidan
© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.
Senast uppdaterad: 18 april 2018.
Bilder: freefoto