Lunds universitet  Universitetsbiblioteket

safirSafir hem

A-Ö i Safir  |   Sök rätt på Internet  |   Tipsa oss  |   Safirs hemsida

UB sök dator
Genvägar: Lexikon - Ordböcker - Statistik - Kartor
Q Ekonomi & näringsväsen
Q(p)
Q(x)
Q
Qaa
Qad
Qad-c
Qadd-ae
Qadu
Qae
Qaec
Qafba
Qb
Qba
 
Ekonomi Allmänt Tidskrifter
Ekonomi Allmänt Lexikon
Ekonomi Allmänt
Ekonomisk teori
Ekonomiska förhållanden
Ekonomiska förhållanden Sverige
Europeiska Unionen
U-länderna
Penning- och bankväsen
Börsväsen & aktier
Skatter
Företagsekonomi
Företagsorganisation, företagsformer,
företagsledning


Qbb
Qbce
Qbl
Qci
Qd
Qd:k
Qe
Qe:k
Qf
Qg
Qi
Qil
Qj
Qm
Standarder & standardisering
Årsredovisningar
Försäljning & marknadsföring
Privatekonomi
Lantbruk
Lantbruk Historia
Trädgårdsskötsel
Trädgårdsskötsel Historia
Skogsbruk
Jakt och fiske
Handel
Företagsinformation
Post och telefon
Hotell och turistväsen
Se också statistik under Oi Statistik

Q(p) Ekonomi Allmänt Tidskrifter
 • Economic Journals on the Web< - ej längre tillgänglig
Q(x) Ekonomi Allmänt Lexikon
 • The Concise Encyclopedia of Economics
  Ekonomisk uppslagsbok med artiklar skrivna av kända ekonomer. Över 80 biografiska artiklar ingår också. Boken utkom ursprungligen under titeln The Fortune Encyclopedia of Economics.
  (David Henderson, Econlib, Liberty Fund Inc.)
 • Ekonomisk ordlista
  Korta förklaringar till ekonomiska och finansiella termer.
  (Finansportalen)
Q Ekonomi Allmänt
Se också under Kv Ekonomisk historia och Qci Privatekonomi<
 • EBSLG Working Papers
  Gemensamt sökbara här är forskningsrapporter inom företags- och nationalekonomi från flera europeiska handelshögskolor, bl.a. Stockholm, Köpenhamn, Århus och Kiel. (Handelshögskolan, Stockholm / EBSLG, the European Business Schools Librarians' Group)
 • IDEAS/RePEc (.pdf)
  Stor sökbar databas med information om både tryckt och elektronisk ekonomisk litteratur. Närmare 4 miljoner poster ingår. Man hittar bl.a. working papers och tidskriftsartiklar här. Databasen är också sökbar i EconPapers.
  (Christian Zimmermann, Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis)
 • SSRN Economics Departments Research Papers
  SSRN stöder ekonomisk forskning i sitt nätverk och här kan man söka, läsa sammanfattningar av och ibland ladda hem hela working papers.
  (SSRN = Social Science Research Network)
 • S-WoPEc: Scandinavian Working Papers in Economics
  Samling nordiska forskningsrapporter och uppsatser ibland i abstracts, ibland i fulltext. Databasen är under utveckling. Idag ingår: working papers från bl.a. handelshögskolan i Stockholm, universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm, Uppsala, Umeå, Århus, Köpenhamn, Sveriges Riksbank, Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning, Konjunkturinstitutet och IUI (Industriens Utredningsinstitut).
  Användarkrav: för att kunna läsa många av texterna (i PDF-format) krävs programmet Adobe Acrobat Reader.
  Bandelshögskolan i Stockholm)
 • WoPEc - se IDEAS
Qaa Ekonomisk teori Qad Ekonomiska förhållanden
 • IMF Country Page (.pdf)
  International Monetary Fund samlar här sina rapporter om olika länder: IMF Staff Country Reports, IMF Working Papers m.fl. Alla kan beställas, de flesta nyare publikationer kan laddas ner gratis i PDF-format.
  (IMF - International Monetary Fund)
 • IMF Publications
  Sök bland International Monetary Funds utgivna publikationer, bl.a. World Economic Outlook. En hel del finns i fulltext, och många rapporter kan beställas via nätet.
  (IMF - International Monetary Fund)
 • World Development Reports (.pdf)
  Världsbankens årliga rapport undersöker ekonomiska trender och utveckling genom olika teman. För 1992-1997 finns det sammanfattningar.
  (World Bank)
 • World Economic and Social Survey / World Economic Situation and Prospects
  Årliga översikter och sammanfattningar av världsekonomin. I fulltext sedan 1948. Senast utgivet 2016.
  (United Nations Department of Economic and Social Affairs )
 • Se också Human Development Report under Oh Sociala frågor
Qad-c Ekonomiska förhållanden Sverige
Se också under Oi-c Statistik Sverige
 • Ekonomifakta
  Fakta och statistik om svensk ekonomi, skatter, arbetsmarknad, företagande, utbildning och forskning, energi, miljö.
  (Sveriges näringsliv)
Qadd-ae Europeiska Unionen
 • Archive of European Integration AEI
  Elektroniskt dokumentarkiv i ämnet europeisk integration. Det finns två huvudteman: förhållandet mellan Väst- och Östeuropa efter det kalla kriget och skapandet och utvecklingen av EU. Här finns både forskningsrapporter och officiellt EU-material.
  (University of Pittsburgh)
 • ECLAS - se FIND-eR
 • EU Publications (.pdf)
  EU:s egen bokhandel som är tänkt att ge tillgång till alla publikationer utgivna av EU:s publikationsbyrå ända sedan 1952. Många kan laddas ner gratis.
  (EU Publications Office)
 • EUABC.com: en EU-ordlista
  Slå upp förklaringar av begrepp inom EU, sådana som främst kan relateras till omdebatterade EU-frågor. Ordlistan finns på alla officiella EU-språk men är inte helt uppdaterad.
  (EU)
 • EU-information
  EU-information har riksdagens uppdrag att ge partipolitiskt neutral information till allmänheten om EU och om det svenska medlemskapet. Verksamheten är inriktad på att sprida fakta om EU, informera om arbetet i riksdagen samt ge råd och vägledning till fördjupad information. Här finns information om aktuella frågor, bl.a. EMU. Testa databasen EUsvar, en databas med 300 frågor och svar om EU.
  (Sveriges riksdag)
 • EUR-Lex (.pdf)
  I databasen EUR-Lex kan man söka EU:s lagstiftning, förarbeten, resolutioner m.m. (Nu ingår också den mer heltäckande Celex). Den innehåller bl.a. EU:s officella tidning (Official Journal L och C), EU-fördragen, gällande lagtexter och rättsfall i EU-domstolen.
  (EU-kommissionen)
 • Eurobarometer (f.d. Public Opinion)
  Det har gjorts opinionsundersökningar i många år i EU:s medlemsländer. Vad folk tycker om EU och euron är kartlagt, men också mycket annat som personlig lycka och framtidstro i den s.k. Eurobarometer. Där kan man jämföra länder mot varandra.
  (Public Opinion Analysis sector, European Commission)
 • Europa: European Union website
  EU:s egen hemsida ger svar på frågor om EU, olika EU-organ, aktiviteter och nyheter. Under Institutions finns länkar till alla viktiga institutioner: Europaparlamentet, EU-kommissionen, Europeiska unionens råd, EU-domstolen m.fl.
  (EU)
 • European Research Paper Archive - ERPA
  Sökbart arkiv med uppsatser/forskningsrapporter (fulltext) som behandlar europafrågor och europeisk integration. De institutioner som medverkar är bl.a. Robert Schuman Centre Academy of European Law (Florens), ARENA Centre for European Studies (Oslo), Max Planck Institut fur Gesellschaftsforschung(MPIfG) (Köln), Harvard Law School och the European Community Studies Association (Österrike). Arkivet (1996-2015) uppdateras inte längre.
  (ERPA network)
 • FIND-eR (ersätter ECLAS)
  EU-kommissionens bibliotekskatalog innehåller referenser till EU:s officiella publikationer, publikationer från internationella organisationer, förlag, universitet och regeringar liksom ett urval artiklar om EU.
  (Europeiska kommissionens centralbibliotek)
 • Genomförandedatabasen - ej längre tillgänglig
 • Lawmaking Procedures (PreLex)
  Databasen följer beslutsprocessen i EU. Bra för sammanfattningar. Man får: aktuellt beslutsstadium, beslut av institutionerna, namn på ansvariga personer, ansvariga generaldirektorat och motsvarande referenser till andra dokument.
  (Europeiska kommissionens generalsekretariat)
 • Se också Eurostat under Oi Statistik
Qadu U-länderna
Se också under Obq Utvecklingsbistånd
 • Eldis: Resource Guides and Topics
  Eldis beskriver och länkar till en mängd informationskällor, varav många dokument i fulltext, som handlar om fattigdom, jordbruksreformer, bistånd, befolkning, miljöfrågor m.m. Mycket material samlas från olika internationella organ.
  (Institute of Development Studies, Brighton)
 • Institute of Development Studies
  Litteraturdatabas med böcker 1987-, tidskrifter och artiklar 1990- om u-länder och utvecklingsarbete.
  (Institute of Development Studies, Brighton)
 • World Bank Documents & Reports
  Databas med 14 000 rapporter från Världsbanken. De flesta rapporterna är tillgängliga i bild- och textformat.
  (World Bank Group)
Qae Penning- och bankväsen
Se också under Kyh Numismatik
 • Historisk monetär statistik för Sverige (.pdf, .xls)
  Verk i två volymer, varav den första delen fokuserar på historiska växelkurser, konsumentpriser och löner. Den andra delen handlar om fastighetspriser, bruttonationalprodukt, aktiekurser, penningmängd, statsskuld och Riksbankens räkenskaper. Dataserierna finns också med.
  (Sveriges riksbank)
 • OANDA.com: Currency Tools
  Valutaväxlare som beräknar aktuella valutakurser mellan 164 olika valutor. Man kan också få relevanta nyheter och historiska tabeller över olika valutor.
  (OANDA Corporation)
 • Prisomräknaren
  Beräkna prisförändringar själv genom att fylla i denna lathund. Vill du veta hur mycket 1 000 kr från 1915 motsvarar i dagens penningvärde eller hur mycket 5 000 kr 1980 motsvarade 1945?
  (SCB - Statistiska centralbyrån)
Qaec Börsväsen & aktier
 • DN Börs
  Aktuella noteringar för aktier, fonder, obligationer, optioner, räntor och valutor. En virtuell aktieportfölj kan skapas för bevakning av aktiekurser.
  (Dagens Nyheter)
 • Nasdaq OMX Nordic Exchange (f.d. Stockholmsbörsen)
  Viktiga index, valutor och räntor presenteras i denna gemensamma portal för de nordiska och baltiska finansmarknaderna. På första sidan finns också de senaste nyhetstelegrammen och pressmeddelandena.
  (NASDAQ OMX Group)
Qafba Skatter
 • Nordisk eTax
  Information om deklaration och beskattning i de olika nordiska länderna. Hur beskattas man t.ex. om man bor i ett nordiskt land och arbetar/studerar i ett annat?
  (Nordiska ministerrådet)
 • Skattestatistisk årsbok (1998-2015) (.pdf)
  Statistik kring skatt på arbete, kapital, varor och tjänster. Du hittar fakta kring skatteintäkter, skattebetalare och skattebaser - och utvecklingen över tiden. Ambitionen med Skattestatistisk årsbok (1998-2015) är att ge heltäckande bild av det svenska skattesystemet genom ekonomisk statistik. Här finns också avsnitt om skatternas historia under 1900-talet och svenska skatter i en internationell jämförelse.
  (Skatteverket)
Qb Företagsekonomi
Se också under Q Ekonomi Allmänt och Qa Nationalekonomi
 • S-WoBA: Scandinavian Working Papers in Business Administration
  Samling nordiska företagsekonomiska rapporter ibland i abstracts, ibland i fulltext. Databasen är under utveckling. Idag ingår: working papers från handelshögskolorna/universiteten i Stockholm, Göteborg, Lund, Uppsala, Örebro, Århus och Köpenhamn.
  (Handelshögskolan i Stockholm)
Qba Företagsorganisation, företagsformer, företagsledning
 • 12manage
  Förklaringar av över 400 olika managementmodeller och organisationsteorier. Webbplatsen är också sökbar efter 1500 särskilda termer.
  (Jaap de Jonge)
 • Företagsklimat
  Databas med statistik om svenska kommuner och enkätsvar från företagare och politiker som bedömer det lokala företagsklimatet i varje kommun.
  (Svenskt Näringsliv)
 • Tillväxtanalys: publikationer (.pdf)
  Analyser av villkoren för tillväxtpolitik i Sverige, utvärderingar av företagsklimatet och statistik över t.ex. nyföretagande, konkurser och utlandsägda företag. Föregångarna till myndigheten Tillväxtanalys hette ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier och Glesbygdsverket.
  (Tillväxtanalys - myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser)
Qbb Standarder & standardisering
 • IEC
  Det internationella standardiseringsorganet för det elektrotekniska området (IEC) ger ut internationella standarder som här kan sökas och beställas.
  (IEC = International Electrotechnical Commission)
 • IHS Standards Store (Global Engineering)
  Stor samling tekniska standarder är sökbara (och kan köpas) här. Från olika organisationer som t.ex. AES, AFNOR, ANSI, API, ASME, ASTM, BSI, DIN, EIA, Ford, GM, IEC, IEEE, ISO, ITU, JAA, NFPA, SAE och TIA.
  (IHS Engineering Inc.)
 • ISO Store
  Alla gällande ISO-standarder kan sökas (och beställas) här.
  (ISO = International Organization for Standardization)
 • ITU-T Recommendations och ITU-R Recommendations
  Internationella standarder inom telekommunikation kan sökas (och köpas) här.
  (ITU = International Telecommunication Union)
 • SIS
  SIS är ett av standardiseringsorganen i Sverige. Via hemsidan kan man söka i SIS katalog över alla svenska standarder. Från SIS kan man också beställa och köpa standarder, inte bara svenska utan från hela världen.
  (SIS = Standardiseringskommissionen i Sverige)
 • Se också IsoGuiden under Qil Handelskalendrar
Qbce Årsredovisningar
 • BolagsFakta (.pdf)
  Fakta om Sveriges ledande börsföretag. Man kan också ladda ner eller beställa företagens senaste årsredovisning.
  (BolagsFakta AB)
 • HUGIN Online - ej längre tillgänglig
Qbl Försäljning & marknadsföring
 • Pricerunner.com
  Jämför produkter och tjänster på nätet. Pricerunner.com är en guide för att finna de bästa priserna på produkter inom hemelektronik, telefoni, vitvaror, datorprodukter, golf och böcker. Man erbjuder även jämförelse av tjänsterna biluthyrning, elleverantörer, mobilabonnemang, bolån och sakförsäkringar.
  (Pricerunner AB)
 • Shoppingagenter.com
  Länkar till alla svenska shoppingagenter. En shoppingagent genomsöker olika nätbutiker efter varor och presenterar en jämförelse mellan priser och leveranstider.
  (Håkan Klingén)
Qci Privatekonomi
 • Allt om spara
  Guide till privatekonomi med artiklar om sparande, lån, försäkring, pension, räntor, kreditkort och el.
  (OG Group)
 • Finansportalen
  En oberoende portal som ger information om svenskens privatekonomi. Bl.a.: aktuella börsindex, fondkurser och boräntor, sparkontoguiden - vilken ränta får du på olika sparkonton, jämför fonder, premiepensionen - hur fungerar premiepensionssystemet, valutaguiden - hur bör din reskassa se ut på ditt resmål. (Mikael Karlsson, Finansportalen)
 • Hallå konsument
  Hit kan man vända sig med frågor om köp av varor och tjänster, villkor i avtal, reklamationer, att handla hållbart och annat som konsumenter behöver hjälp med.
  (Konsumentverket)
Qd Lantbruk
 • NAL Catalog (f.d. AGRICOLA)
  Stor databas som ger referenser till all möjlig litteratur om jordbruk. Den ena delen hänvisar till böcker (NAL Catalog) och den andra till artiklar, rapporter och uppsatser (Article Citation Database).
  (National Agricultural Library)
 • Primo
  Sveriges lantbruksuniversitets gemensamma katalog som innehåller den litteratur som finns på biblioteken i Alnarp, Ultuna, Flyinga, Skara, Skinnskatteberg och Umeå.
  (Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek)
 • The State of Food and Agriculture (.pdf)
  Årlig rapport om jordbruksproduktionen i världen (1993-).
  (FAO = Food and Agriculture Organization)
Qd:k Lantbruk Historia
 • The Core Historical Literature of Agriculture
  En stor samling engelskspråkiga jordbruksrelaterade texter (från 1800-talet och tidigt 1900-tal) ligger tillgängliga elektroniskt här. De handlar om allt från boskapsskötsel, grödor och växter till mer sociologiska aspekter på lantbruk. Man kan både söka och bläddra i samlingen och få fram hela den elektroniska versionen av varje publicerad text.
  (Albert R. Mann Library, Cornell University)
 • Förteckning öfver 1800-talets landtbrukslitteratur (.pdf)
  Förteckning över svensk litteratur om jordbruk sammanställd i början av 1900-talet av Herman Juhlin-Dannfelt.
  (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek)
 • Det svenska jordbrukets historia (.pdf)
  Det svenska jordbrukets historia publicerades under redaktion av Janken Myrdal 1998–2001 i fem band: Jordbrukets första femtusen år, Jordbruket under feodalismen, Den agrara revolutionen, Jordbruket i industrisamhället och Jordbruket i välfärdssamhället.
  (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek)
 • Den svenska lantbrukslitteraturen från äldsta tid t.o.m. 1850 (.pdf)
  Förtecknar all sorts litteratur som på något sätt behandlade lantbruk och angränsade ämnen. Här återfinns inte bara böcker utan också tidskrifter, småtryck och mindre notiser i periodisk litteratur. Utgiven 1939 av P.M. Hebbe.
  (Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek)
Qe Trädgårdsskötsel Qe:k Trädgårdsskötsel Historia Qf Skogsbruk
Se också Ph Träteknik och träindustri
 • Statistik (Skogsstyrelsen)
  Aktuell statistik om skog (avverkning, industriproduktion, handel m.m.) och den mer detaljerade Skogsstatistisk årsbok (finns digitaliserad 1942-).
  (Skogsstyrelsen)
 • The State of the World's Forests
  Rapport vartannat år 1995- om skogarnas tillstånd, policy och problem i skogssektorn.
  (FAO = Food and Agriculture Organization)
 • Tropical Forest Conservation & Development - ej längre tillgänglig
 • Urban forestry - ej längre tillgänglig
 • Se också The Core Historical Literature of Agriculture under Qd Lantbruk
 • Se också Bibliography of Dendrochronology under Uf Botanik
Qg Jakt och fiske Qi Handel
 • Country Commercial Guides
  Guider till över 125 länders handelsklimat med ekonomiska och politiska analyser, gjorda av amerikanska ambassader och myndigheter.
  (International Trade Administration (ITA), U.S. Department of Commerce)
 • Doing Business (2004-2020)
  Hur lätt är det att göra affärer i olika länder? Guide till många olika länders regelverk. Den uppdateras inte längre. Man kan få svar på frågor som hur lätt det är att starta företag i ett visst land och hur lång tid det tar.
  (The World Bank Group)
 • Handel A-Ö
  Ca 600 ord inom handelspolitik förklaras i denna ordlista.
  (Kommerskollegiet)
 • Handelsstatistik (.xls)
  Kommerskollegium är regeringens expertmyndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Titta på kvartalsstatistik eller årsstatistik över Sveriges utrikeshandel med enskilda länder eller regioner.
  (Kommerskollegiet)
 • International Merchandise Trade Statistics (.pdf, .xls)
  Statistik (2005-) över t.ex. export och import mellan olika länder. Tabellerna är hämtade från International Trade Statistics Yearbook.
  (United Nations Statistics Division)
 • ITC: International Trade Statistics
  Detaljerad statistik 2001- över import och export indelat efter land och produkt enligt SITC (Standard Industrial Trade Classification) rev. 3 (tresiffrorsnivå). Statistiken är hämtad från den större FN-databasen COMTRADE.
  (International Trade Centre UNCTAD/WTO)
 • UNCTAD Handbook of Statistics (2002-) (.pdf)
  Denna årsbok innehåller omfattande statistik över världshandeln, exempelvis värde och volym av export och import för region och land.
  (UNCTAD = United Nations Conference on Trade and Development)
 • WTO: Trade and Tariff Data (.xls)
  Innehåller internationell statistik, bl.a. den årliga rapporten International Trade Statistics och historisk handelsstatistik.
  (WTO = World Trade Organization)
Qil Företagsinformation
Se också Qbce Årsredovisningar
 • allabolag.se
  På allabolag.se finns information om alla svenska bolag, t.ex. bolagets omsättning, årsresultat, bransch och adress. Kreditupplysningar och årsredovisningar kostar att beställa. Uppgifterna hämtas från Bolagsverket, Skatteverket, SCB, Teleadress och UpplysningsCentralen.
  (Retriever Information AB)
 • Eniro.se (Gula Sidorna)
  Sveriges största adressregister över affärer och företag. För många företag finns det en klickbar gatukarta med tips på näliggande post/bank m.m.
  (Eniro)
 • EUROPAGES
  EUROPAGES är en adresskatalog över ca 3 miljoner europeiska företag och samlar ett urval av "de mest dynamiska" företagen i alla verksamhetssektorer. Den omfattar 80 % små och medelstora företag. Bläddra bland sektorer längst ner på sidan. Sök efter produkt, land, region, antal anställda.
  (Eurédit S.A., Paris)
 • International White and Yellow Pages
  Länkar till gula och vita sidor över hela världen.
  (Wayp Internet Group, Norge)
 • IsoGuiden <- ej längre tlilgänglig?
  IsoGuiden är ett uppslagsverk över alla svenska företag med certifierade ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö, miljö, informationssäkerhet, livsmedel och energi samt även certifierade produkter och EMAS-registreringar.
  (Lokaldelen i Sverige AB)
 • Kompass
  Stor databas med uppgifter om mer än 3 miljoner företag i olika länder. Välj land vid sökning. Gratis uppgifter om företagen är kontaktinformation, ledning och produkter, ungefärligt antal anställda och omsättning. För att göra en avancerad sökning på t.ex. ort eller företagsstorlek krävs prenumeration.
  (Bisnode AB)
 • Largestcompanies.se
  Information om Nordens största företag, baserat på bokslutsinformation från totalt 70 000 företag - de drygt 25 000 största i Sverige samt de 10 000-15 000 största i Danmark, Norge och Finland. Den tryckta föregångaren hette "Sveriges Största Företag".
  (Nordic Netproducts AB)
 • Merinfo
  Sök personer, företag, branscher, tjänster.
  (Merinfo.se)
 • Proff (f.d. Emfas)
  Information om Nordens alla bolag. Namn, bransch, organisationsnummer m.m. är sökbart. För respektive företag presenteras finansiell information såsom omsättning, resultat och finansiella händelser.
  (Eniro)
 • Torget.se (f.d. Lokaldelen.se)
  Kontaktuppgifter till svenska företag.
  (Torget.se)
Qj Post och telefon
 • Eniro (Telefonkatalogen)
  Sök telefonkatalogen på nätet! Här kan man söka telefonnummer och adresser till de flesta privatpersoner i Sverige.
  (Eniro)
 • hitta.se
  På hitta.se finns alla tillgängliga svenska telefonabonnemang, både fasta och mobila, till både privatpersoner och företag. Hitta personer, deras telefonnummer / mobilnummer men också adresser och kartor. I kartdelen finns nu också bilder på husfasaderna i de centrala delarna av Stockholm, Göteborg och Malmö.
  (Teleadress)
 • InfoBel - Telephone Directories
  Samling av kataloger där man kan söka telefonnummer, emailadresser, faxnummer m.m. i olika länder.
  (Kapitol)
 • Postmuseum - bibliotekskatalog
  Sök i Postmuseums katalog. Den innehåller böcker, tidskrifter och artiklar. Postmuseums bibliotek är ett specialbibliotek för filatelistisk och posthistorisk litteratur från hela världen med tyngdpunkt på svensk litteratur.
  (Postmuseum)
 • Sök brevlådor eller serviceställen
  Hitta närmaste brevlåda eller serviceställe i Sverige. Med uppgifter om senaste tömning.
  (PostNord)
 • Sök postnummer och adress
  PostNords postnummerdatabas.
  (PostNord)
 • Se också Gula sidorna under Qil
Qm Hotell och turistväsen
 • Branschfakta
  Aktuell statistik om hotellmarknaden, restauranger och turistnäring.
  (Visita)
 • Hotellguiderna.se <- ej längre tlilgänglig?
  Utförlig hotellguide för många städer i Sverige.
  (Turneround)
 • HotelSpecials.se
  Bokningssajt för hotell runt om i Sverige med möjlighet att söka på bl.a. betyg, omgivning och faciliteter. Förutom Sverige ingår även hotell i Norge, Danmark, Tyskland, Holland, och Belgien
  (HotelSpecials)
 • Statistik om turism
  Statistik och analys om svensk turistnäring, turistnäringens ekonomi, sysselsättning inom turistnäringen.
  (Tillväxtverket)
Till början av sidan
© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.
Senast uppdaterad: 3 mars 2022.
Bilder: freefoto