Lunds universitet  Universitetsbiblioteket

safirSafir hem

A-Ö i Safir  |   Sök rätt på Internet  |   Tipsa oss  |   Safirs hemsida

UB sök dator
Genvägar: Lexikon - Ordböcker - Statistik - Kartor
P Teknik, industri & kommunikationer
P(x)
P.086
Pc
Pd
Ph
Pi
Pm
Pmb
Pnb
Pni
Pp
Pr
Prad
Prb
Prc
Prtp
Pt
Pu(x)
Pu
Pucb
Teknik, industri & kommunikationer Allmänt Lexikon
Kärnenergi och kärnteknik
Elektroteknik och elektrisk industri
Bergsbruk
Träteknik
Pappersindustri
Kemisk teknik och kemisk industri
Livsmedel
Filmteknik
Fotokonst
Byggnadsteknik, byggnadsproduktion
Transportmedel och kommunikationer
Vägtrafik
Järnvägar och spårvägar
Fartyg och sjöfart
Persontransporter och tidtabeller
Patent
Datorer Lexikon
Datorer och datavetenskap
Internet

P(x) Teknik, industri & kommunikationer Allmänt Lexikon
 • Science & Engineering Encyclopedia - ej längre tillgänglig
P.086 Kärnenergi och kärnteknik Pc Elektroteknik och elektrisk industri
 • Electric Power Around the World
  Lista över vad som passar i olika länders elnät och vägguttag och information om hur kontakterna kan se ut.
  (ElectricalOutlet.org)
Pd Bergsbruk
 • Bruksbibliografi
  Jernkontorets bibliotek har litteratur om bergs- och brukshistoria. Här är en förteckning över brukshistorisk litteratur om Sveriges gruvor och bruk, bl.a. om Avesta Jernverk, Fagersta, LKAB och Sandviken.
  (Jernkontoret)
 • Se också Järnriket Gästrikland under Nc Geografi Sverige
Ph Träteknik och träindustri
 • Tradok - ej längre tillgänglig
Pi Pappersindustri
 • Nordisk pappershistorisk bibliografi
  Förteckningar av litteratur om papperstillverkning, pappersbruk, vattenmärken, konservering och annat. Fortsättes av Pappershistorisk bibliografi för Sverige, Norge och Finland.
  (Föreningen Nordiska Pappershistoriker)
Pm Kemisk teknik och kemisk industri
Se också Ucc Kemi
 • KemI: Kemikalieinspektionen
  Kemikalieinspektionen ger regler och råd för en säkrare kemikaliehantering. Se särskilt databaserna, t.ex. begränsningsdatabasen som innehåller information om regler för användningen av ett ämne. Bekämpningsmedelsregistret innehåller uppgifter om över 2 000 godkända (och tidigare godkända) bekämpningsmedelspreparat i Sverige.
  (Kemikalieinspektionen)
Pmb Livsmedel
 • Livsmedelsdatabasen
  Livsmedelsdatabasen är Livsmedelsverkets databas med näringsvärden för ca 2100 livsmedel och maträtter. För varje livsmedel ges värden för 50 näringsämnen.
  (Livsmedelsverket)
Pnb Filmteknik
 • Filmsound.org: dedicated to the art and analyses of film sound
  Innehållsrik webbplats om ljudteknik och ljud på film. Här finns översikter, analyser och essäer att läsa (bl.a. av Oscarvinnande ljudtekniker). Läs t.ex. om Star Wars-filmerna. Dessutom förklaringar av ljudtekniska termer.
  (Sven E. Carlson)
 • The History of the Discovery of Cinematography
  En kronologisk översikt över hur man sedan 2 500 år försökt att få bilder att röra sig. Olika uppfinningar och konstruktioner beskrivs, som t.ex. camera obscura och lanterna magica. Beskrivningen slutar när filmen gör sitt intåg i slutet av 1800-talet.
  (Paul T. Burns)
Pni Fotokonst se se In Fotokonst

Pp Byggnadsteknik, byggnadsproduktion
 • Byggdoks kunskapsbank Fastighet Bygg Miljö - f.n. ej tillgänglig?
  Bred litteraturreferensdatabas för bygg-, fastighets- och miljöområdet 1966-2006. Databasen är unik i sitt slag, då den innehåller över 40 års närmast heltäckande utgivning av svenskt material i byggande i mycket vid bemärkelse, och nordiska och internationella informationskällor: artiklar ur facktidskrifter, branschtidningar, dagspress, bokkapitel, forskningsrapporter, avhandlingar, examensarbeten, konferenser, statliga publikationer, branschföreskrifter, nyheter, pressmeddelanden etc. Här finns nu också länk till Byggforskningsrådets skrifter 1942-2000.
  (Byggnadsmaterial LTH vid Lunds universitet, Högskolebiblioteket i Halmstad)
 • Byggforskningsrådets rapporter
  Ca 2700 byggforskningsrapporter 1970-1994 är skannade och tillgängliga här. Skrifterna vände sig till forskare, men också till byggbranschen och allmänheten i form av handböcker och praktiska anvisningar. I stort sett alla tänkbara ämnen behandlades inom byggande och samhälle, i mycket vid bemärkelse.
  (Göteborgs universitetsbibliotek, GUPEA)
 • Materialguiden (.pdf)
  Materialguiden är en faktabas för byggnadsvård och fastighetsförvaltning, där man lär sig om byggnadsmaterial. För varje materialtyp finns avsnitten Antikvariska aspekter, Produktformer och användningsområden, Vård och underhåll, Miljöaspekter och Materialets historia.
  (Riksantikvarieämbetet)
 • SGI-Line
  SGI-Line är en databas som innehåller hänvisningar till internationell geoteknisk och miljögeoteknisk litteratur 1976-, även äldre speciellt intressant litteratur. De flesta originaldokumenten finns i SGI Bibliotek i form av böcker, tidskriftsartiklar, rapporter, handledningar, avhandlingar m.m.
  (Statens geotekniska institut)
 • Structurae: International Database and Gallery of Structures
  Beskrivning av byggnadsverk och konstruktioner världen över - broar, höghus, domer, dammar, kanaler - med information om byggfirma och arkitekt, tekniska data m.m. Man kan också få hänvisningar till andra webbsidor eller tryckt litteratur.
  (Nicolas Janberg)
 • Stålbyggnadsinstitutet
  Sveriges största informationsplats om stålbyggande enligt hemsidan. Stålbyggnadsinstitutet bedriver forskning och utveckling och informerar kring användandet av stål i byggnadskonstruktioner.
  (Stålbyggnadsinstitutet)
Pr Transportmedel och kommunikationer
Tidtabeller se Prtp Persontransporter och tidtabeller
 • Transportal (f.d. Transguide)
  Transportportal för alla transportslag. Innehåller rapporter, statistik, forskningsprojekt, faktauppgifter, länkar till viktiga webbplatser inom transport- och kommunikationsområdet. Sök i bibliotekskatalogen vid Statens väg- och transportforskningsinstitut. Sökningen kan avgränsas till olika transportslag: järnväg, luftfart, sjöfart, telematik & IT och vägtransporter.
  (Statens väg- och transportforskningsinstitut, Bibliotek och informationscenter (BIC))
 • TRID (f.d. TRIS)
  Litteraturdatabas med nästan en miljon referenser till tidskriftsartiklar, rapporter och andra dokument inom transportområdet. Databasen var tidigare två olika: TRIS (Transportation Research Information Services) och ITRD (International Transport Research Documentation). Statens väg- och transportforskningsinstitut i Sverige lägger in information om svensk transportlitteratur och forskning här.
  (Transportation Research Board (TRB), Bureau of Transportation Statistics)
Prad Vägtrafik
 • Trafikverket (Trafikinformation)
  Aktuell trafikinformation om läget på vägarna i Sverige. Var är det vägarbeten, hur är väglaget just nu, har det inträffat några olyckor? På Trafikverkets hemsida kan man också gå in och läsa om trafik, trafiksäkerhet, fordon. Många av Trafikverkets och dess föregångare Vägverkets och Banverkets publikationer finns här plus deras författningssamlingar (TRVFS, VVFS, BV-FS).
  (Trafikverket)
 • Väg- och trafikhistorisk litteraturdatabas - f.n. ej tillgänglig?
  Basen består av referenser till äldre litteratur om vägar och vägtrafik, teknisk litteratur om väg- och brobyggnadsteknik och vägmaskiner samt väg- och trafikhistorisk litteratur av topografisk karaktär inklusive arkeologi, etnologi, filologi, historia.
  (Järnvägsmuseet)
Prb Järnvägar och spårvägar
Prc Fartyg och sjöfart
 • Estoniasamlingen
  Databas med tillgänglig information om Estoniakatastrofen, bl.a. handlingar från Statens haverikommission, olika utredningar och intervjuer med överlevande.
  (Styrelsen för psykologiskt försvar - SPF)
 • Svensk sjöhistorisk litteratur 1800-1943 (.pdf)
  Här presenteras litteratur inom vissa sjöhistoriska ämnen: lotsväsen, vintersjöfart, navigering, skeppsbyggnad, hamnväsen, rederier, sjöröveri. Register finns sist.
  (Uno Willers / Sjöhistoriska samfundet)
 • Se också Göta kanal under Nc Geografi Sverige
Prtp Persontransporter och tidtabeller
 • Resrobot
  Planera resor mellan alla svenska orter, med tåg, båt, buss, tunnelbana och spårvagn. Tidtabeller för alla trafikslag i Sverige.
  (Samtrafiken i Sverige AB)
 • SJ
  Sök och boka tågresor (1 år framåt).
  (Statens järnvägar = SJ)
Pt Patent
 • espacenet (.pdf)
  Espacenet är en gratistjänst som gör det möjligt att söka 45 miljoner patent från över 70 länder. Patenten kan sedan beställas mot avgift. Gränssnittet är på svenska. Kan svara på frågorna vem har uppfunnit vad, vilka patent finns på en viss produkt, vilka patent har företaget?
  (EPO = European Patent Office & Patent- och registreringsverket m.fl.)
 • Patent- och registreringsverket
  Patent- och registreringsverket registrerar nya företag, nya efternamn, nya tidningar, uppfinningar och varumärken. Här finns information om patentprocessen. Sök t.ex. i varumärkesregister, designregister eller tidningsregister. Här finns också avgiftsbelagda patentdatabaser.
  (PRV = Patent- och registreringsverket)
 • Svensk patentdatabas
  I Svensk patentdatabas kan man kostnadsfritt söka efter inkomna patentansökningar från en specifik uppfinnare eller patentsökare, ta en titt bland nyinkomna patentansökningar, svenska patent, europeiska patenet (EP-patent) som validerats i Sverige m.m. Patentdatabasen omfattar de uppgifter och dokument från 1885 fram till nu som finns i PRV:s arkiv.
  (PRV = Patent- och registreringsverket)
 • USPTO: Patent Full-Text Databases
  Fulltext av amerikanska patent. Många patent (tillbaka till 1790) finns tillgängliga som bilder (tiff-format). Det är endast möjligt att söka på klassifikation och patentnummer för patent före 1976.
  (USPTO = United States Patent and Trademark Office)
Pu(x) Datorer Lexikon
 • Webopedia
  En kombination av länktips och lexikon över datortermer.
  (internet.com LLC)
 • Svenska datatermgruppen
  Bra att gå till när man är tveksam om vilka dataord på svenska man bör använda. Svenska datatermgruppen ger i sitt ordregister rekommendationer om datortermer på svenska.
  (Svenska datatermgruppen, Tekniska nomenklaturcentralen)
Pu Datorer och datavetenskap Pucb Internet
Se också Oeaea Upphovsrätt
 • Domäner
  .SE driver det nationella domännamnsregistret (för alla .se-adresser på Internet). Här kan man få reda på vem som står bakom en viss domän, och om en viss adress är ledig.
  (IIS = Internetstiftelsen i Sverige)
 • Internet Archive: Wayback Machine
  Här ska över 662 miljarder gamla webbsidor fr.o.m. 1996 vara arkiverade! Bra om man vill se hur en viss webbplats har utvecklats eller hur en sida såg ut som nu är borta.
  (Internet Archive)
 • internetstatistik
  Webbplatsen presenterar statistik om svenskarnas användning av Internet. Statistiken kommer från Statens medieråd, SCB, Kommunikationsmyndigheten PTS och IIS.
  (IIS = Internetstiftelsen i Sverige)
Till början av sidan
© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.
Senast uppdaterad: 24 februari 2022.
Bilder: freefoto