Lunds universitet  Universitetsbiblioteket

safirSafir hem

A-Ö i Safir  |   Sök rätt på Internet  |   Tipsa oss  |   Safirs hemsida

UB sök dator
Genvägar: Lexikon - Ordböcker - Statistik - Kartor
J Arkeologi
J:dd
J:k
J.07
J.08
Ja
Jaa
Jb.17
Jc
Jda
Jdb
Jdd
Je
Jpba
Arkeologi Metodik
Arkeologi Vetenskapshistoria
Undervattensarkeologi & marinarkeologi
Osteologi
Arkeologi Europa
Klassisk arkeologi
Arkeologi Vikingatiden
Arkeologi Sverige
Arkeologi Danmark
Arkeologi Norge
Arkeologi Finland
Arkeologi Brittiska öarna
Arkeologi Egypten

J:dd Arkeologi Metodik
 • AATA Online
  Här kan man söka bland böcker, rapporter och artiklar från ca 470 olika tidskrifter som täcker ämnen som behandling och bevaring av artefakter, arkeologiskt material, byggnader och konstföremål, kulturvård, konserveringsteknik och materialegenskaper. Föregångaren Art and Archaeology Technical Abstracts (AATA) och IIC Abstracts (1955-2002) ingår också.
  (The Getty Conservation Institute)
 • EXARC Experimental Archaeology Collection
  Litteratur om experimentell arkeologi, utomhusmuseer och arkeologisk utbildning. Baserad på en tryckt bibliografi - Bibliographie zur Experimentellen Archäologie.
  (Center for Digital Antiquity, Arizona State University)
 • Se också Bibliography of Dendrochronology under Uf Botanik
J:k Arkeologi Vetenskapshistoria
 • AREA: ARchives of European Archaeology
  AREA är ett EU-stött nätverk för forskning om arkeologins historia, med särskild tonvikt på att tillgängliggöra och bevara de relevanta arkiv som finns. Här finns beskrivningar av olika forskningsprojekt och början till en databas som beskriver de arkiv som är viktiga för arkeologin.
  (AREA)
J.07 Undervattensarkeologi & marinarkeologi
 • DigitaltMuseum: Sjöhistoriska museet och Marinmuseum
  Fem av de maritima samlingarna finns tillgängliga digitalt: föremål från skeppet Vasa, Vasaritningar, samt föremål, foton och ritningar från Sjöhistoriska museet och Marinmuseum. Det som vanligtvis ingår är fotografier, korta uppgifter om föremålen, fyndplats och mått.
  (Statens maritima museer / DigitaltMuseum)
 • Nordic Underwater Archaeology
  Information om marinarkeologiska institutioner, muséer, kurser, litteraturtips, pågående projekt, undersökningsmetoder, skeppsbyggnad och olika vrakregister.
  (Per Åkesson)
 • Information om fartygsvrak - se också Fornsök under Arkeologi Sverige.
J.08 Osteologi Ja Arkeologi Europa
 • Stone Pages
  Information om stenlämningar i England, Wales, Skottland, Irland, Frankrike och Italien.
  (Diego Meozzi)
Jaa Klassisk arkeologi
Se också K.23 Antikens historia och Ib.23 Antikens konst
 • METIS: A QVTR Interface for Ancient Greek Archaeological Sites
  Metis är ett projekt som visar ett antal arkeologiska fyndplatser i Grekland. Man kan rotera bilderna 360 grader och få ett mer tredimensionellt intryck av platserna. Platserna är länkade till mer information från projektet Perseus.
  Användarkrav: programmet QuickTime 3.0 eller högre.
  (Bruce Hartzler, Department of Classics, University of Texas at Austin)
 • Roman Ceramics
  Litteraturlistor och information om romersk keramik.
  (Archweb, Leiden och Römisch-Germanisches Zentralmuseum)
 • TOCS-IN: Tables of Contents of Journals of Interest to Classicists
  Innehållsförteckningar från över 150 tidskrifter inom klassisk historia och arkeologi.
  (Robert Morstein-Marx University of California, Philippa Matheson University of Toronto)
Jb.17 Arkeologi Vikingatiden
Se främst Kb.2 Historia Vikingatiden
 • Vikingarnas landskap
  Faktabank med fornlämningar från vikingatiden, landskap för landskap beskrivs här.
  (Fotevikens museum)
 • Se också Danske runeindskrifter under Fbr Runor
Jc Arkeologi Sverige
 • Arkeologirapporter (Arkeologiska uppdragsverksamheten)
  Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV) gör arkeologiska undersökningar på uppdragsbasis. Här kan man läsa rapporter om utgrävningar runt om i Sverige.
  (Riksantikvarieämbetet)
 • Fornsök
  Databas med information om Sveriges fornlämningar både på land och i vatten. Gravplatser, boplatser, minnesmärken, runstenar, skeppsvrak är några exempel på lämningar från stenåldern till 1900-talet. Fornsök visar information om över 1,7 miljoner kända lämningar på ungefär 600 000 platser. Informationen kommer främst från fältinventeringar runtom i landet samt från arkeologiska utredningar och undersökningar. Uppdateringar sker kontinuerligt, och databasen är fortfarande under utveckling.
  (Riksantikvarieämbetet)
 • Fornvännen och Svenska fornminnesföreningens tidskrift (.pdf)
  Sök artiklar i fulltext 1906-2005 ur Fornvännen, Sveriges äldsta arkeologiska tidskrift, samt föregångaren Svenska fornminnesföreningens tidskrift 1871-1905. Artiklarna är skrivna av den skandinaviska arkeologins och medeltidsforskningens främsta experter. Läs om fornlämningar, kyrkor och annat. Det finns också recensioner, korta meddelanden, debattartiklar och rapporter från utställningar och konferenser.
  (Riksantikvarieämbetet)
 • Historiska museet: sök i samlingarna
  Sök bland museets föremål, t.ex. på förmål eller fyndplats.
  (Historiska museet)
 • Slagfältsarkeologi (.pdf) - ej längre tillgänglig?
  Läs om de undersökningar som gjorts av svenska slagfält: Re 1163 och 1177, Mästerby 1361, Axtorna 1565, Lützen 1632, Borst 1644, Lund 1676, Landskrona 1677, Hönjarum 1678, Poltava 1709, Södra Stäket 1719, Oravais 1808 och Svenskköp 194.
  (Arkeologerna, Statens historiska museer)
 • Svenskt HällristningsForskningsarkiv (SHFA)
  Nationellt arkiv och bilddatabas för hällristningar. Här kan man bl.a. söka olika bildmotiv på svenska hällristningar. Bilderna är länkade till kartor.
  (Göteborgs universitet, Institutionen för Historiska studier, Arkeologi)
 • Uppåkra: en forntida centralort
  Uppåkra har visat sig vara Sydsveriges största järnåldersbosättning. Här berättas det om resultaten från de arkeologiska undersökningarna i Uppåkra, och man kan läsa en rad vetenskapliga studier.
  (Institutionen för Arkeologi och Antikens Historia, Lunds Universitet / Lunds Universitets Historiska Museum / Staffanstorps kommun)
 • VITALIS - Vitterhetsakademiens biblioteks datakatalog
  Sök böcker, tidskrifter, artiklar, uppsatser och rapporter inom ämnesområdena arkeologi, medeltidens konst- och byggnadshistoria, numismatik, kulturmiljövård samt lokalhistoria. Svensk arkeologisk bibliografi 1882-1938 ingår också i VITALIS.
  (Vitterhetsakademien)
 • Vitterhetsakademiens biblioteks katalog -1974
  Vitterhetsakademiens äldre litteratur är här sökbar genom inscannade katalogkort. Man kan söka på författare eller rent alfabetiskt. Ämnena är arkeologi, medeltidens konst- och byggnadshistoria, numismatik, kulturmiljövård samt lokalhistoria. Fortsättes av VITALIS.
  (Vitterhetsakademien)
Jda Arkeologi Danmark
 • Danske fortidsminder
  Guide till Århus Amts fornlämningar och kulturhistoriska miljöer. Nu arbetar man också på att göra guiden landstäckande för hela Danmark.
  (Danmarks Kulturarvs Forening - DAKUA)
 • Fund og Fortidsminder: Det Kulturhistoriske Centralregister
  Databas som beskriver danska fornlämningar och arkeologiska fynd - mycket kortfattat för allmänheten. Man ska ha professionell anknytning till ett museum för att få tillgång till alla detaljer i databasen.
  Användarkrav: Internet Explorer 5.x eller Netscape 6.x.
  (Nationalmuseet, Köpenhamn)
 • Guder & Grave
  Intressant presentation av dansk bronsålder med kartor, bilder av föremål m.m.
  (Nationalmuseet, Köpenhamn)
 • Se också Danske runeindskrifter under Fbr Runor
Jdb Arkeologi Norge
 • ARKEOLAND - ej längre tillgänglig
 • Stavkirke: middelalderens trekirker i Norge
  Det finns 28 bevarade stavkyrkor i Norge, och man har funnit rester efter ett 30-tal stolpkyrkor. Den här webbplatsen innehåller både beskrivningar av kyrkorna och artiklar om stavkyrkors konstruktion och design.
  (Jörgen H. Jensenius)
Jdd Arkeologi Finland
 • Finlands förhistoria - ej längre tillgänglig?
  Fakta om Finlands förhistoria, utformat för skolor och gymnasier.
  (Museiverket, Finlands nationalmuseum)
Je Arkeologi Brittiska öarna
 • ArchSearch (ARCHaeological Holdings SEARCH system)
  Sökbar katalog över brittiska utgrävningar och vissa elektroniska texter. Knappen Library döljer ett antal rapporter i elektronisk version från Council for British Archaeology som t.ex. "Burial in the Roman World", och en lista över elektroniska arkeologiska tidskrifter.
  (Archaeology Data Service/Institute of Archaeology, University College London)
 • biab: the british & irish archaeological bibliography
  Sök publikationer om brittisk och irländsk arkeologi och kulturminnesvård. Artiklar och böcker ingår så långt tillbaka som 1695 och motsvarar äldre bibliografier som Archaeological Bibliography for Great Britain & Ireland.
  (Council for British Archaeology)
 • ScARF (Scottish Archaeological Research Framework)
  Vetenskapliga översikter av Skottlands arkeologi från förhistorisk till modern tid. Tidigare forskning beskrivs och framtida forskningsinriktningar identifieras.
  (Societies of Antiquaries of Scotland / National Museums Scotland / Historic Scotland / Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland)
 • Se också PastScape under Ic-e Arkitektur Brittiska öarna
 • Se också SCRAN under Ib-e Konsthistoria Brittiska öarna
Jpba Arkeologi Egypten
Se också K.21 Forntidens Egypten
 • Tutankhamun: Anatomy of an Excavation
  Databas över det som hittades i utgrävningarna av Tutankhamons grav 1922-29 under ledning av Howard Carter. Carters anteckningar finns med och ibland också bilder av föremålen. Än så länge finns ett hundratal föremål beskrivna.
  (Griffith Institute, Ashmolean Museum, Oxford)
 • Theban Mapping Project
  En omfattande arkeologisk översikt över Tebe och Konungarnas Dal. Man hittar information om och kartor över monumenten och gravarna, faraonerna, de involverade arkeologerna och arkeologisk litteratur som behandlar ämnet.
  (The Theban Mapping Project, the American University in Cairo)
Till början av sidan
© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.
Senast uppdaterad: 18 april 2018.
Bilder: freefoto