Lunds universitet  Universitetsbiblioteket

safirSafir hem

A-Ö i Safir  |   Sök rätt på Internet  |   Tipsa oss  |   Safirs hemsida

UB sök dator
Genvägar: Lexikon - Ordböcker - Statistik - Kartor
J Arkeologi
J:dd
J:k
J.07
J.08
Ja
Jaa
Jb.17
Jc
Jda
Jdb
Je
Jpba
Arkeologi Metodik
Arkeologi Vetenskapshistoria
Undervattensarkeologi & marinarkeologi
Osteologi
Arkeologi Europa
Klassisk arkeologi
Arkeologi Vikingatiden
Arkeologi Sverige
Arkeologi Danmark
Arkeologi Norge
Arkeologi Brittiska öarna
Arkeologi Egypten

J:dd Arkeologi Metodik
 • AATA Online
  Här kan man söka bland böcker, rapporter och artiklar från ca 470 olika tidskrifter som täcker ämnen som behandling och bevaring av artefakter, arkeologiskt material, byggnader och konstföremål, kulturvård, konserveringsteknik och materialegenskaper. Föregångaren Art and Archaeology Technical Abstracts (AATA) och IIC Abstracts (1955-2002) ingår också.
  (The Getty Conservation Institute)
 • EXARC Experimental Archaeology Collection
  Litteratur om experimentell arkeologi, utomhusmuseer och arkeologisk utbildning. Baserad på en tryckt bibliografi - Bibliographie zur Experimentellen Archäologie.
  (Center for Digital Antiquity, Arizona State University)
 • Se också Bibliography of Dendrochronology under Uf Botanik
J:k Arkeologi Vetenskapshistoria
 • AREA: ARchives of European Archaeology
  AREA är ett EU-stött nätverk för forskning om arkeologins historia, med särskild tonvikt på att tillgängliggöra och bevara de relevanta arkiv som finns. Här finns beskrivningar av olika forskningsprojekt och början till en databas som beskriver de arkiv som är viktiga för arkeologin.
  (AREA)
J.07 Undervattensarkeologi & marinarkeologi
 • DigitaltMuseum: Sjöhistoriska museet och Marinmuseum
  Fem av de maritima samlingarna finns tillgängliga digitalt: föremål från skeppet Vasa, Vasaritningar, samt föremål, foton och ritningar från Sjöhistoriska museet och Marinmuseum. Det som vanligtvis ingår är fotografier, korta uppgifter om föremålen, fyndplats och mått.
  (Statens maritima museer / DigitaltMuseum)
 • Nordic Underwater Archaeology
  Information om marinarkeologiska institutioner, muséer, kurser, litteraturtips, pågående projekt, undersökningsmetoder, skeppsbyggnad och olika vrakregister.
  (Per Åkesson)
 • Information om fartygsvrak - se också Fornsök under Arkeologi Sverige.
J.08 Osteologi Ja Arkeologi Europa
 • Stone Pages
  Information om stenlämningar i England, Wales, Skottland, Irland, Frankrike och Italien.
  (Diego Meozzi)
Jaa Klassisk arkeologi
Se också K.23 Antikens historia och Ib.23 Antikens konst Jb.17 Arkeologi Vikingatiden
Se främst Kb.2 Historia Vikingatiden
 • Vikingarnas landskap
  Faktabank med fornlämningar från vikingatiden, landskap för landskap beskrivs här.
  (Fotevikens museum)
 • Se också Danske runeindskrifter under Fbr Runor
Jc Arkeologi Sverige
 • Arkivsök (Forndok)
  Här hittar man rapporter från Arkeologiska uppdragsverksamheten 2000-2012, samt Uppdragsarkeologiska rapporter 2013-. Det finns också fotografier, ritningar, fyndlistor och annan dokumentation rörande kulturmiljö, bebyggelse och arkeologi.
  (Riksantikvarieämbetet)
 • Diva (Riksantikvarieämbetet)
  Digitaliserade publikationer från Riksantikvarieämbetet. Tidskriften Fornvännen, Svenska fornminnesföreningens tidskrift och serien Sveriges kyrkor finns med.
  (Riksantikvarieämbetet)
 • Fornsök
  Databas med information om Sveriges alla kända fornlämningar både på land och i vatten. Gravplatser, boplatser, minnesmärken, runstenar, skeppsvrak är några exempel på lämningar från stenåldern till 1900-talet. Fornsök visar information om över 1,7 miljoner kända lämningar på ungefär 600 000 platser. Informationen kommer främst från fältinventeringar runtom i landet samt från arkeologiska utredningar och undersökningar. Uppdateringar sker kontinuerligt, och databasen är fortfarande under utveckling.
  (Riksantikvarieämbetet, Vitterhetsakademiens bibliotek)
 • Fornvännen och Svenska fornminnesföreningens tidskrift se Diva ovan
 • Historiska museet: sök i samlingarna
  Sök bland museets föremål, t.ex. på förmål eller fyndplats.
  (Historiska museet)
 • Svenskt HällristningsForskningsarkiv (SHFA)
  Nationellt arkiv och bilddatabas för hällristningar. Här kan man bl.a. söka olika bildmotiv på svenska hällristningar. Bilderna är länkade till kartor.
  (Göteborgs universitet, Institutionen för Historiska studier, Arkeologi)
 • Uppåkra: en forntida centralort
  Uppåkra har visat sig vara Sydsveriges största järnåldersbosättning. Här berättas det om resultaten från de arkeologiska undersökningarna i Uppåkra, och man kan läsa en rad vetenskapliga studier.
  (Institutionen för Arkeologi och Antikens Historia, Lunds Universitet / Lunds Universitets Historiska Museum / Staffanstorps kommun)
 • VITALIS - Vitterhetsakademiens biblioteks datakatalog
  Sök böcker, tidskrifter, artiklar, uppsatser och rapporter inom ämnesområdena arkeologi, medeltidens konst- och byggnadshistoria, numismatik, kulturmiljövård samt lokalhistoria. Svensk arkeologisk bibliografi 1882-1938 ingår också i VITALIS.
  (Vitterhetsakademien)
 • Vitterhetsakademiens biblioteks katalog -1974
  Vitterhetsakademiens äldre litteratur är här sökbar genom inscannade katalogkort. För närvarande kan du endast söka i katalogen på plats. Man kan söka på författare eller rent alfabetiskt. Ämnena är arkeologi, medeltidens konst- och byggnadshistoria, numismatik, kulturmiljövård samt lokalhistoria. Fortsättes av VITALIS.
  (Vitterhetsakademien)
Jda Arkeologi Danmark
 • Fortidsmindeguiden
  Guide till danska fornminnen och kulturhistoriska miljöer.
  (Danmarks Kulturarvs Forening - DAKUA)
 • Fund og Fortidsminder: Det Kulturhistoriske Centralregister
  Databas som beskriver danska fornlämningar och arkeologiska fynd - mycket kortfattat för allmänheten. Man ska ha professionell anknytning till ett museum för att få tillgång till alla detaljer i databasen.
  Användarkrav: Internet Explorer 5.x eller Netscape 6.x.
  (Nationalmuseet, Köpenhamn)
 • Guder & Grave
  Intressant presentation av dansk bronsålder med kartor, bilder av föremål m.m.
  (Nationalmuseet, Köpenhamn)
 • Se också Danske runeindskrifter under Fbr Runor
Jdb Arkeologi Norge
 • Norark
  Information om arkeologiska utgrävningar i Norge.
  (Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo/ Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen/ Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger NTNU Vitenskapsmuseet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet/ Tromsø Museum - Universitetsmuseet, Universitetet i Tromsø)
 • Stavkirke: middelalderens trekirker i Norge
  Det finns 28 bevarade stavkyrkor i Norge, och man har funnit rester efter ett 30-tal stolpkyrkor. Den här webbplatsen innehåller både beskrivningar av kyrkorna och artiklar om stavkyrkors konstruktion och design.
  (Jörgen H. Jensenius)
Je Arkeologi Brittiska öarna
 • ArchSearch (ARCHaeological Holdings SEARCH system)
  Sökbar katalog över brittiska utgrävningar och vissa elektroniska texter.
  (Archaeology Data Service/Institute of Archaeology, University College London)
 • ADS Library
  Sök publikationer om brittisk och irländsk arkeologi och kulturminnesvård. Artiklar och böcker ingår så långt tillbaka som 1695 och motsvarar bibliografier som Archaeological Bibliography for Great Britain & Ireland och biab: the british & irish archaeological bibliography.
  (Archeological Data Service)
 • ScARF (Scottish Archaeological Research Framework)
  Vetenskapliga översikter av Skottlands arkeologi från förhistorisk till modern tid. Tidigare forskning beskrivs och framtida forskningsinriktningar identifieras.
  (Societies of Antiquaries of Scotland / National Museums Scotland / Historic Scotland / Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland)
 • Se också PastScape under Ic-e Arkitektur Brittiska öarna
Jpba Arkeologi Egypten
Se också K.21 Forntidens Egypten
 • Tutankhamun: Anatomy of an Excavation
  Databas över det som hittades i utgrävningarna av Tutankhamons grav 1922-29 under ledning av Howard Carter. Carters anteckningar finns med och ibland också bilder av föremålen. Än så länge finns ett hundratal föremål beskrivna.
  (Griffith Institute, Ashmolean Museum, Oxford)
 • Theban Mapping Project
  En omfattande arkeologisk översikt över Tebe och Konungarnas Dal. Man hittar information om och kartor över monumenten och gravarna, faraonerna, de involverade arkeologerna och arkeologisk litteratur som behandlar ämnet.
  (The Theban Mapping Project, the American University in Cairo)
Till början av sidan
© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.
Senast uppdaterad: 3 februari 2022.
Bilder: freefoto