Lunds universitet  Universitetsbiblioteket

safirSafir hem

A-Ö i Safir  |   Sök rätt på Internet  |   Tipsa oss  |   Safirs hemsida

UB sök dator
Genvägar: Lexikon - Ordböcker - Statistik - Kartor
F Språkvetenskap
F(x)
F
F.03
F.031
F.032
F.063
F.065
F.07
F.08
Fbr
Fc(x)
Fc
Fda(x)
Fda
Fdb(x)
Fdc(x)
Språkvetenskap Lexikon
Språkvetenskap Allmänt
Namnforskning
Personnamn
Ortnamn
Retorik och tal
Översättning
Förkortningar
Epigrafik och papyrologi
Runor
Svenska Lexikon NYTT!
Svenska
Danska Lexikon
Danska
Norska Lexikon
Isländska Lexikon
Fe(x)
Fe
Ff(x)
Ff
Fg(x)
Fi(x)
Fj(x)
Fj
Fk(x)
Fmh(x)
Foc
Foc(x)
Fub(x)
Fuc(x)
Få(x)
Engelska Lexikon
Engelska
Tyska Lexikon
Tyska
Nederländska Lexikon
Italienska Lexikon
Franska Lexikon
Franska
Spanska Lexikon
Bulgariska Lexikon
Latin Lexikon
Latin
Finska Lexikon
Estniska Lexikon
Teckenspråk Lexikon


F(x) Språkvetenskap Lexikon
 • alphaDictionary Language Directory
  Länkar till ordböcker, ordlistor och grammatikor på över 250 olika språk. (Lexiteria LLC, alphaDictionary.com)
 • Glossary of Linguistic Terms
  Många grammatiska och syntaktiska termer förklaras här.
  (General editor: Eugene E. Loos, SIL International Inc.)
 • IATE (Inter Active Terminology for Europe)
  EU:s nya terminologiska databas och "ordbok" översätter mellan EU:s olika officiella språk: bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, tyska, grekiska, holländska, iriska, italienska, latin, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, ungerska. Baseras på flera äldre terminologidatabaser, bl.a. EuroDicAutom.
  (Translation Centre for the Bodies of the European Union )
 • Lexicon of Linguistics
  Uppslagsbok med lingvistiska termer. Täcker fonetik, morfologi, semantik, syntaktiska teorier m.m.
  (Utrecht insitute of Linguistics OTS, Utrecht University)
 • The LOGOS Dictionary
  Ca 7 miljoner ord förklaras på många olika språk. Denna ordbok har byggts upp med hjälp av professionella översättare och frivilliga.
  (Logos Group)
 • Woxikon
  En flerspråkig ordbok för översättningar, synonymer, verbböjningar, förkortningar och mycket mer. Nitton språk finns med för närvarande.
  (Woxikon, 1337 UGC GmbH)
 • Se också OneLook@Dictionary Search under Fe(x) Engelska Lexikon
F Språkvetenskap Allmänt
 • Ethnologue: languages of the world
  Elektronisk version av 14. uppl. 2000. Information om mer än 6 700 språk, dialekter, antal talare, utgivningsår av Bibeln på varje språk.
  (Editor: Barbara Grimes, SIL International Inc., Dallas, Texas)
 • Verbix
  Böj verb på 20 olika språk. De stora språken finns med, liksom svenska och finska.
  (Erik Lindberg, Helsingfors)
F.03 Namnforskning (onomastik)
Se också nedan F.031 Personnamn och F.032 Ortnamn
 • Nordisk namnbibliografi
  Förteckning över utgiven litteratur om nordisk namnforskning 2003- (böcker, artiklar m.m.). Den är indelad efter land.
  (NORNA - Nordiska samarbetskommittén för namnforskning)
F.031 Personnamn
 • Nordiskt runnamnslexikon (.pdf)
  Lexikon över egennamnen som hittats i vikingatida runinskrifter, varav större delen gäller personnamn. Det finns särskilda listor över ortnamn, mytiska och kristna gestalter och över vilka namn som var vanligast.
  (Institutet för språk- och folkminnen)
 • Sveriges medeltida personnamn (.pdf)
  Uppslagsbok över samtliga personnamn som använts i Sverige under medeltiden; på nätet har man hunnit med A-H. För varje namn får man en beskrivning av ljud- och formutveckling, kända namnbärare, utbredning och ursprung.
  (Institutet för språk- och folkminnen)
F.032 Ortnamn
 • Ortnamnsregistret (.pdf)
  Registret innehåller uppgifter om svenska ortnamns äldsta belägg och deras uttal. Det ger också hänvisningar till facklitteratur där namnen tolkas eller behandlas. Börja med att söka ort eller socken, gärna tillsammans med landskap. Genom att klicka på ett namn får man upp en bild av ett arkivkort där namnet behandlas. Det finns en förkortningslista, se under Hjälp. Detta är en digitaliserad testversion av det Topografiska registret i Språk- och folkminnesinstitutets samlingar i Uppsala.
  (Institutet för språk- och folkminnen)
 • Svenska ortnamn i Finland
  Lista över orter med svenska namn i Finland.
  (Institutet för de inhemska språken, Helsingfors)
 • Svenskt ortnamnslexikon (.pdf)
  Ett lexikon över mer än 6 000 olika namn på städer, kommuner, socknar, sjöar, berg och andra platser i Sverige. Varje namn får en kort förklaring. Detta är första upplagan från 2003.
  (Institutet for språk och folkminnen)
 • Se också GEONAMES för städer på olika språk under avdelning N Geografi Allmänt
 • Se också Nordiskt runnamnslexikon för vikingatida ortnamn under avdelning F.031 Personnamn
 • Se också Orbis Latinus för gamla latinska ortnamn under avdelning N.05 Historisk geografi
F.063 Retorik och tal F.065 Översättning
 • FreeTranslation.com - ej längre tillgänglig
 • Google Translate
  Översättningsverktyg som klarar av översättningar mellan 51 olika språk (andra alfabet ingår som arabiska och kinesiska). En fascinerande funktion är att Google Translate också i viss mån kan identifiera vilket språk ett ord eller uttryck hämtas från. Man kan också få lyssna på uttalet av ord. Förutom ord och meningar kan man också få översatt hela dokument eller webbsidor. (Obs. att översättningen inte blir helt korrekt).
  (Google)
 • Microsoft Translator (f.d. Bing Translator)
  Här kan man översätta en kortare text eller webbsida mellan engelska, tyska, franska, italienska, spanska och portugisiska, och dessutom japanska, koreanska, kinesiska och ryska. Eftersom översättningen är maskinell, blir översättningen inte riktigt korrekt.
  (Microsoft)
 • Svenskt översättarlexikon
  Lexikon över svenska översättare, fortfarande under utveckling. I första omgången presenteras avlidna svenska och finlandssvenska översättare.
  (Södertörns högskolebibliotek)
F.07 Förkortningar
 • Acronym Finder
  Här kan man slå upp över 302 000 förkortningar och akronymer, med tonvikt på det engelskspråkiga förstås. Resultatet kan sorteras efter hur vanliga förkortningarna är.
  (Mountain Data Systems)
 • All That JAS: Journal Abbreviation Sources
  Länkar till listor med förkortningar över vetenskapliga tidskrifter. Bra att ha när man stöter på förkortningar i litteraturlistor.
  (STANDS4 LLC / Gerry McKiernan, Iowa State University Library)
 • Lexicon Abbreviatorum (Dizionario di abbreviature latine ed italiane) (1928)
  Förkortningslexikon av Adriano Cappelli över gamla latinska och italienska förkortningar som gärna användes i äldre litteratur.
  (Internet Archive)
F.08 Epigrafik och papyrologi
 • Ephigraphic Database Heidelberg
  Databas som samlar latinska och latinsk-grekiska inskriptioner från romarrikets tid, från Egypten till Skottland. Här kan också finnas bilder och litteraturhänvisningar.
  (Heidelberger Akademie der Wissenschaften)
Fbr Runor
 • Danske Runeindskrifter
  Databas över alla kända runinskrifter i det historiska Danmark. Skåne, Halland, Blekinge och Slesvig ingår alltså också. Databasen innehåller också bilder från Nationalmuseets samlingar samt litteraturhänvisningar.
  (Nordisk Forskningsinstitut på Københavns Universitet & Nationalmuseet)
 • Nytt om runer (Runic bibliography)
  Den här tidskriften för runstudier (1986-2004) innehöll nytt inom runforskning och publicerade bl.a. Runic bibliography, en förteckning över runrelaterad litteratur 1995-2004.
  (Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo)
 • Runor (Stockholms läns museum)
  Sök bland de närmare 800 kända runinskrifterna i Stockholms län. Man kan dessutom se på kartan var de finns. Databasen innehåller samtliga kända runinskrifter i Stockholms län. Tolkningarna är hämtade främst från bokverket "Sveriges runinskrifter". Databasen är under uppbyggnad och kommer bl.a. att kompletteras med bilder.
  (Stockholms läns museum)
 • Svensk runbibliografi
  Databas över all forskning med anknytning till svenska runinskrifter. Innehållet inkluderar Svensk runbibliografi 1880-1993 och de bibliografier som publicerats i Nytt om runer.
  (Svenskt Diplomatarium, Riksarkivet)
 • Se också Nordiskt runnamnslexikon under avdelning F.031 Personnamn
Fc(x) Svenska Lexikon
 • Dalins ordbok
  En klassisk gammal ordbok, "Ordbok öfver svenska språket" (1850-1855), av Anders Fredrik Dalin. Den innehåller ca 64 000 uppslagsord.
  (Karp, Språkbanken, Göteborgs universitet)
 • Finlandssvensk ordbok
  Här finns cirka 2 550 finlandismer, alltså ord på svenska som används främst av finlandssvenskar. Den ger rekommendationer om vilka ord och uttryck som bör användas och vilka som bör undvikas. För ord som inte uttalas enligt normala svenska uttalsregler ges också uttalsanvisningar. Ursprungligen en tryckt ordbok (2008).
  (Institutet för de inhemska språken)
 • Fornsvensk lexikalisk databas (f.d. Ordbok öfver Svenska Medeltids-språket)
  Fornsvensk lexikalisk databas är en databas över det fornsvenska ordförrådet och omfattar ca 54 000 uppslagsord. Följande tryckta böcker ingår: K.F. Söderwalls "Ordbok Öfver svenska medeltids-språket", vol. I-III, (1884—1918), supplement till denna (1953-1973) och Ordbok till Samlingen af Sweriges Gamla Lagar (1877) av C.J. Schlyter. Uppslagsorden i Söderwalls ordbok är kontrollästa.
  (Språkbanken, Göteborgs universitet)
 • Ordbok över Finlands svenska folkmål
  Denna finlandssvenska dialektordbok innehåller just nu ord A-P. Här beskrivs de svenska dialekter som talas i Österbotten, på Åland, i Åboland och Nyland. Baserat på tryckt ordbok med samma namn.
  (Institutet för de inhemska språken)
 • Ordguru
  Ca 80 000 synonymer och dessutom antonymer finns med i detta synonymlexikon. Definitioner och ibland exempel på användning ingår.
  (Gustav Persson)
 • Rikstermbanken
  Rikstermbanken är Sveriges nystartade nationella termbank och innehåller fackspråkliga begrepp från ett stort antal ämnesområden. Här kan man slå upp vad ett ord, uttryck eller förkortning inom ett ämnesområde betyder, t.ex. annuitet inom bankväsendet. Man kan också få veta vad ordet heter i sin motsvarighet på t.ex. engelska, franska eller tyska. I banken finns ordlistor från Terminologicentrum TNC och ett stort antal fackspråkliga ordlistor från andra myndigheter och organisationer. Termen ska finnas antingen på svenska eller på något av Sveriges fem nationella minoritetsspråk (för närvarande finska och nordsamiska).
  (Terminologicentrum TNC)
 • Svensk etymologisk ordbok (1922)
  Svensk etymologisk ordbok skriven 1922 av språkforskaren Elof Hellquist. Standardverk som senare tryckts i nya upplagor. Förklaringar av olika ords härkomst, inklusive många låneord, dialektala ord och namn.
  (Projekt Runeberg)
 • Svenska Akademiens Ordbok (SAOB)
  SAOB är den mest omfattande ordboken som finns över det svenska språket. Den beskriver alla slags svenska ord och uttryck från 1500-talet och framåt. För närvarande kan man slå upp ord A-VRET.
  (Svenska Akademiens Ordboksredaktion)
 • Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (SAOL) - se svenska.se
 • svenska.se - Akademiens ordböcker
  Sök i tre svenska ordböcker samtidigt: SAOL (Svenska Akademiens Ordlista), den lilla ordlistan, SAOB (Svenska Akademiens Ordbok), den historiska ordboken, och SO (Svensk ordbok) som innehåller förklaringar och exempel.
  (Svenska Akademien)
 • Svenskt dialektlexikon
  Ordbok över svenaka dialektord ur "allmogespråket", utgiven 1867 av Johan Ernst Rietz.
  (Projekt Runeberg)
 • Synonymer.se (f.d. Svensk synonymordbok)
  Ca 95 000 uppslagsord. Bonniers synonymordbok är sökbar här i något förkortad version. Sök ordvarianter och likvärdiga ord som ofta kan vara svåra att komma på. Här finns också korsordslexikon.
  (Sinovum Media)
 • Synonymord.se
  Synonymlexikon som bygger på Folkets synonymlexikon. Definitioner och ibland exempel på användning ingår.
  (Stefan Janson)
 • Typkanske.se NYTT!
  Många synonymer och definitioner av ord.
  (Typkanske.se)
 • Se också Svenskt-engelskt lexikon under Fe(x) Engelska Lexikon
Fc Svenska
 • FISKA: bibliografin över forskning i svenskan i Finland (f.d. FINNA)
  Bibliografi över språkvetenskaplig forskning som behandlar svenska som modersmål i Finland. Referenser till böcker och artiklar om svenska språket i Finland, d.v.s. svenska allmänspråket i Finland, finlandssvenska dialekter, slang, talspråk, tvåspråkighet m.m. Även populärvetenskapliga artiklar skrivna av forskare ingår. Databasen omfattar tiden fram till och med år 2006.
  (Therese Leinonen, Språkvetenskapliga nämnden, Svenska litteratursällskapet i Finland)
 • Fornsvensk bibliografi
  Fornsvensk bibliografi på nätet är en bearbetning av och fortsättning på den tryckta fornsvenska bibliografi som sammanställdes av Robert Geete och Isak Collijn för tiden fram till 1944. Insamlingsarbetet av material publicerat efter 1944 pågår. Målet är att skapa en fullständig bibliografi över forskning med anknytning till fornsvensk text. (Fornsvenska = ca år 1225-1525). De olika sökalternativen är: Fornsvenska texter, som i sin tur kan begränsas till Handskrifter eller Utgåvor, samt Litterära hjälpmedel (d.v.s. publicerad forskningslitteratur i ämnet).
  (Svenskt Diplomatarium, Riksarkivet)
 • Fornsvenska textbanken
  Fornsvenska texter finns här lätt åtkomliga i elektronisk form. Exempel: Västgötalagen, Birgittas uppenbarelser, helgonlegender. Också nysvenska texter som Peder Swarts krönika och Haqvin Spegels dagbok. Obs. att databasen befinner sig i ett utvecklingsskede, och texterna har varierande kvalitet.
  (Nordiska institutionen, Lunds universitet)
 • Frågelådan
  Här kan man söka svar på frågor om svenska språket. Man får bl.a. svar på vad besvärliga ord heter i plural, ordföljd, när man ska ha kommatecken, prepositionsbruk m.m.
  (Institutet för språk- och folkminnen)
 • Myndigheternas skrivregler (2014) (.pdf)
  Tips och rekommendationer för hur man formulerar sig korrekt på svenska. Välanvänd guide för de som jobbar i offentlig förvaltning och andra. Råd om hur man sätter punkt, stor eller liten bokstav, stavning och annat. Här finns också råd om klartext, könsneutralt språk och skrivande för webben.
  (Institutet för språk- och folkminnen)
 • Språkbanken - Korp
  Här kan den språkvetenskapligt intresserade söka förekomster av ord i vissa svenska texter. I konkordansform har Språkbanken gjort tillgängligt sådant som ett urval svenska tidningstexter, ett femtiotal äldre svenska romaner, lagtexter, historiska texter (bl.a. Eddan), texter av Strindberg - 45 volymer (även konkordans över Strindbergs brev), Bellman och Almqvist. Man har även gjort en konkordans över Svenska Akademiens ordlista (SAOL), elfte upplagan, och över Svenska Akademiens ordbok (SAOB)(nästan 30 miljoner ord).
  (Språkbanken, Göteborgs universitet)
 • TT-språket
  TT-språket är en samling skrivregler till hjälp för alla som skriver. Reglerna utformades för TT:s egna medarbetare, men har med åren blivit giltiga för all press, radio, tv och Internet i Sverige. Se också rekommendationer från TT:s Mediespråksgrupp i några aktuella frågor. Finns också som PDF-fil.
  (Tidningarnas Telegrambyrå - TT)
 • Våra svenska dialekter (SweDia 2000)
  Här kan man höra dialekter från 107 orter över hela Sverige och svensktalande Finland på nätet. På varje ort kan man lyssna på inspelningar av både äldre och yngre, kvinnliga och manliga talare.
  (Institutioner för fonetik och nordiska språk vid Lunds universitet, Stockholms universitet,och Umeå universitet).
Fda(x) Danska Lexikon
 • Den Danske Ordbog
  Den mest omfattande danska ordboken. Med stavning, böjning, uttal, betydelser och ursprung beskrivs det danska språket från 1950-talet fram till idag, som det talas och skrivs.
  (DSL - Det Danske Sprog- og Litteraturselskab )
 • Dansk-svenska specialordlistor
  En rad ordlistor som översätter ord från danska till svenska. Förutom en lista med vardagliga ord finns det t.ex. avdelningar för mat och växter.
  (Öresunds översättningsbyrå)
 • Jysk Ordbog
  Ordboken vill täcka det dialektala ordförrådet på Jylland samt de danska ord som användes där före industrialiseringen. Man har hunnit till (A - K). Till det jyska dialektområdet hör också området söder om den nuvarande danska gränsen.
  (Institut for Jysk Sprog- og Kulturforskning, Aarhus Universitet)
 • Ordbog over det danske sprog (ODS)
  Stor historisk ordbok över det danska språket 1700-1950. 225 000 ord med förklaringar ingår i "den stora danska ordboken".
  (DSL - Det Danske Sprog- og Litteraturselskab )
 • Otto Kalkar: Ordbok over det aeldre danske sprog (1300-1700)
  Ordbok över medeltida danska ord (utgiven 1881-1907), här i faksimilutgåva.
  (Historisk institutt, Universitetet i Bergen / Statsarkivet i Bergen)
Fda Danska
 • KorpusDK
  Korpus 2000 är en samling autentiska danska texter primärt från perioden 1998-2002, men också från 1988-1992. Här går det bra att slå upp moderna danska ord och studera i vilka sammanhang de används.
  (DSL - Det Danske Sprog- og Litteraturselskab)
Fdb(x) Norska Lexikon
 • Bokmålsordboka og Nynorskordboka
  Sök samtidigt ord i båda de norska språkvarianterna bokmål och nynorsk. Bokmålsordboka (1997) innehåller 65 000 uppslagsord, Nynorskordboka (1998) 90 000.
  (Universitetet i Bergen och Språkrådet)
 • Norsk Ordbok
  Norsk Ordbok ska ge en vetenskaplig beskrivning av norska från 1600 och fram till idag.
  (Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo)
 • NAOB: Det Norska Akademis ordbok
  Den största ordboken över norskt bokmål med ca 225 000 artiklar. Ordboken beskriver norskan från 1800-talet fram till idag med ordens betydelse, användning, uttal, etymologier och litterära citat. Baseras på det tryckta verket Norsk riksmålsordbok.
  (Det Norske Akademi for Språk og Litteratur, Kunnskapsforlaget)
Fdc(x) Isländska Lexikon
 • Islensk-ensk orðabók (Concise Icelandic-English Dictionary)
  Isländsk-engelsk ordbok som ursprungligen utkom 1989 i bokform.
  (University of Wisconsin Digital Collections)
 • ISLEX
  ISLEX är en flerspråkig ordbok där isländska förklaras på svenska, norska och danska.
  (Arni Magnasson-institutet för isländska studier, Reykjavik)
Fe(x) Engelska Lexikon
 • bab.la: Svenskt-engelskt lexikon / Engelskt-svenskt lexikon
  Svenskt-engelskt-svenskt lexikon, med ord i dess olika betydelser satta i exempelmeningar. Vem som helst kan lägga till förslag på översättningar, som då markeras som overifierade. Först efter det att 10 användare har röstat på en ny översättning flyttas det permanent till ordboken.
  (bab.la)
 • Brewer's Dictionary of Phrase and Fable
  Klassiskt referensverk (1898) nu sökbart i elektronisk form. Man får förklaringar av ord och uttryck, mytologiska namn och litterära anspelningar.
  (Data Text Publishing Ltd)
 • Cambridge Dictionary
  Baserat på mycket stort databaskorpus över ord som används i engelska texter.
  (Cambridge University Press)
 • The Century Dictionary and Cyclopedia (1889-1895)
  Ett av de största amerikanska ordböckerna som getts ut. Man kan söka i ordboken (dictionary, ej fullständigt), och i uppslagsboken (cyclopedia), eller i båda samtidigt.
  Användarkrav: sidorna syns bäst med gratisprogrammet DjVu.
  (Global Language Resources, Inc.)
 • Dictionary of English slang and colloquialisms of the UK
  Här hittar man många nyare engelska slangord och uttryck.
  (Ted Duckworth)
 • Dictionaries of the Scots language
  Elektronisk verison av två stora historiska skotska ordböcker: Dictionary of the Older Scottish Tongue (DOST - täcker skotska ord 1100-1600) och the Scottish National Dictionary (SND - täcker skotska ord 1800-idag).
  (University of Dundee)
 • Folkets lexikon (Svenskt-engelskt / engelskt-svenskt lexikon) (f.d. Lexin)
  Sök engelska ord från och till svenska. Lexikonet bygger för närvarande på Lexins svensk-engelska och engelsk-svenska lexikon. Man kan också slå upp alla engelska ord som står som översättningar från svenska. Ett vanligt engelskt ord kan alltså saknas här, om det saknar motsvarighet i svenskan.
  (KTH)
 • Lexicons of Early Modern English (LEME)
  Här kan man söka i över 200 olika ordböcker och ordlistor över tidig modern engelska (1400-1600-tal).
  (University of Toronto Libraries)
 • Merriam-Webster Online
  Detta är Internet-versionen av Merriam-Webster's Collegiate® Dictionary, 10:e upplagan. Definitioner av 160 000 engelska ord och uttryck ingår, liksom uppgifter om uttal. Se också Thesaurus för att hitta synonymer och besläktade uttryck.
  (Merriam-Webster)
 • Ord.se (Norstedts engelska ord)
  En begränsad version av Norstedts engelska ordbok finns tillgänglig gratis för att söka ord och översättningar mellan svenska och engelska. (Obs. att det inte är den stora engelsk-svenska ordboken).
  (Nationalencyklopedin)
 • OneLook@Dictionary Search
  Samlad sökning i många olika (över 800) ordböcker på nätet. De flesta är engelskspråkiga, men man kan också få översättningar från/till engelska från tyska, franska, spanska och italienska.
  (Datamuse)
 • Online Etymology Dictionary
  Förklaringar av vanliga engelska ords etymologiska ursprung.
  (Douglas Harper)
 • The Phrase Finder: Meanings and Origins of Phrases, Sayings, Cliches and Quotes
  Letar du efter betydelsen av/ursprunget till en viss fras eller ett talesätt? Här finns förklaringar av ca 1 000 uttryck.
  (Phrase Finder, Sheffield Hallam University)
 • A Shakespeare Glossary (1911)
  Lexikon över ord och uttryck i Shakespeares texter och hänvisningar dit. Skriven av Charles Talbut Onions 1911.
  (Perseus project, Tufts University)
 • tyda.se
  Stort svensk/engelskt - engelsk/svenskt lexikon med mer är 1.5 miljoner ord inklusive böjningar. Här kan man själv bidra med innehåll. Uttalet kan spelas upp för alla uppslagsord.
  (tyda.se)
 • Visual Dictionary Online
  Om du vet hur något ser ut men inte vad det kallas på engelska, är detta bildlexikon ett bra sätt att ta reda på det. 6000 bilder är indelade efter olika teman, och det är också möjligt att söka direkt på ett särskilt ord.
  (Merriam-Webster)
Fe Engelska
 • British accents and dialects
  Lyssna till inspelningar av olika engelska dialekter. De har hämtats från olika samlingar: bl.a. The Millennium Memory Bank (intervjuer 1998-1999), Berliner Lautarchiv British & Commonwealth Recordings (intervjuer med brittiska krigsfångar 1915-1938) och The Survey of English Dialects (intervjuer 1950-1961).
  (British Library)
 • The British National Corpus (BNC)
  100 miljoner ord finns samlade här som exempel på nutida skriven och talad brittisk engelska (åren 1991-1992). Korpuset BNC är sökbart och representerar en bred mängd material som tidningstext, fackböcker, romaner, personliga brev och uppsatser. Talspråksdelen (10%) ger exempel på både formell och informell konversation.
  (British National Corpus, Oxford University Computing Services)
 • Common Errors in English
  Vanliga missförstånd och felanvända engelska ord och uttryck.
  (Paul Brians, Washington State University)
 • The Elements of Style by William Strunk Jr.
  Klassisk bok om stilistik från 1918.
  (Project Bartleby, Columbia University)
 • The King´s English by H.W. Fowler
  Beskrivning av engelskan och dess grammatiska, syntaktiska och stilistiska regler som de såg ut 1908.
  (Project Bartleby, Columbia University)
Ff(x) Tyska Lexikon
 • Berlinisch-Wörterbuch (f.d. Berlinisch Lexikon)
  Lista över typiska dialektala ord och uttryck i Berlin.
  (Peter Schlobinski, Universität Hannover)
 • LEO English/German Dictionary
  180 000 ord får sin översättning engelska-tyska eller tyska-engelska.
  (Universitet i Munchen)
 • Wörterbuchnetz
  Ordboksportal för samsökning av ett 20-tal äldre tyska lexikon. Innehåller bl.a.: Deutsches Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm, Goethe Wörterbuch, Mittelhochdeutsches Wörterbuch och andra medelhögtyska lexikon, Rheinisches Wörterbuch, Luxemburger Wörterbuch, Pfälzisches Wörterbuch.
  (Trier Center for Digital Humanities / Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier)
Ff Tyska
 • Grammis
  Grammatikportal med mycket hjälp för den som studerar tyska. Svar på grammatiska frågor, en grammatisk ordbok och en litteraturbibliografi (Bibliografie zur deutschen Grammatik 1965-) ingår.
  (Instituts für Deutsche Sprache)
Fg(x) Nederländska Lexikon
 • Nederländsk-svensk ordbok
  Lexikon som översätter till och från nederländska. Innehåll: ca 19 000 svenska och 20 000 nederländska ord.
  (Han-Kwang Nienhuys)
Fi(x) Italienska Lexikon
 • Italian-English Dictionary
  Sök i italiensk-engelsk och engelsk-italiensk ordbok (eg. Collins Italian Dictionary).
  (WordReference.com)
Fj(x) Franska Lexikon
 • Dictionnaire de l'Academie Francaise (9. ed.)
  I den nionde upplagan (1986-1990) av den franska akademiens ordbok kan man slå upp ord A-SAVOIR.
  (ATILF / Académie française)
 • Dictionnaires d'autrefois: French dictionaries of the 17th, 18th, 19th and 20th centuries
  Flera olika äldre upplagor av den kända franska ordboken Dictionnaire de l'Academie Francaise finns här sökbara: (1694), (1762), (1798), (1835), (1932-35). Man kan samtidigt söka i Thresor de la langue française (1606) av Jean Nicot, Dictionaire critique de la langue française (1787-1788) av Jean-François Féraud och Dictionnaire de la langue française (1872-1877) av Émile Littré.
  (ARTFL Project, University of Chicago)
 • French-English Dictionary
  Fransk-engelsk och engelsk-fransk ordbok (eg. Collins Paperback French Dictionary med över 80 000 ord).
  (WordReference.com)
Fj Franska
 • La francophonie dans le monde - ej längre tillgänglig
Fk(x) Spanska Lexikon Fmh(x) Bulgariska Lexikon Foc(x) Latin Lexikon Foc Latin Fub(x) Finska Lexikon
 • Lexin: Svenskt-finskt lexikon
  Översätt ett svenskt ord eller slå upp ett ord på finska. Lexikonet innehåller ca svenska 28 500 uppslagsord.
  (Skolverket)
Fuc(x) Estniska Lexikon Få(x) Teckenspråk Lexikon
 • Spreadthesign: Sign language dictionary
  Internationellt lexikon över teckenspråk i olika länder. Om man söker på ett ord, kan man få det översatt till olika europeiska språk i form av videoklipp där en person visar tecknet för ordet på det aktuella teckenspråket.
  ( Europeiskt Teckenspråkscenter)
 • Till början av sidan
© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.
Senast uppdaterad: 2 februari 2022.
Bilder: freefoto