Lunds universitet
Universitetsbiblioteket
 
1.BIBLIOTEKETS
   RESURSER

A.Forskningsbibl.
B.Sökstrategi
C.Referenslitt.
D.Böcker
E.Artiklar
F.Annat material
G.Utvärdera
H.Låna

HEM
 
Informationskompetens: självstudier på nätet dator Självstudier på nätet - här kan du själv lära dig att söka information
1
BIBLIOTEKETS RESURSER

F. Att söka annat material

pil Vanliga publikationstyper
pil Konferenstryck
pil Forskningsrapporter
pil Avhandlingar
pil Dagstidningar
pil Offentligt tryck
pil Patent
pil Standarder
pil ÖVNING

linje

Vanliga publikationstyper

INFORMATIONSBEHOV

PUBLIKATIONSTYP

Senaste forskningsresultat

Konferenstryck
Forskningsrapporter
Avhandlingar

Översikt av aktuell forskning & översiktlig information

Tidskriftsartiklar (se tidigare avsnitt)
Dagstidningsartiklar

Detaljstudier i ett ämne

Böcker (se tidigare avsnitt)

Det är bra att känna till vilka olika sorters publikationstyper som finns, eftersom det ofta spelar en roll för hur man kan söka och få tag i material. Den första gruppen av publikationer (rapporter, avhandlingar m.m.) brukar kallas för grå litteratur, eftersom den sortens litteratur är mindre synlig. Den finns nästan aldrig i bokhandlar eller på vanliga folkbibliotek utan bara på forskningsbiblioteken. Beroende på vilket ämne man läser eller forskar om, använder man olika publikationstyper för sina behov. Böcker är de vanligaste källorna inom humanistiska studier, medan forskningsrapporter och tidskriftsartiklar är mycket viktiga för naturvetare. Mer om publikationsprocessen finns att läsa i kursavsnittet Vetenskaplig kommunikation.

Konferenstryck

Konferenser brukar ofta hållas av institutioner eller organisationer inom de olika forskningsområdena. I samband med eller efter konferensen brukar det publiceras ett s.k. konferenstryck (kallas ofta för proceedings), som innehåller ett antal artiklar av olika talare vid konferensen. Där finner man rapporter om den absolut senaste forskningen.

Hur hittar man konferenstryck?
Konferenstrycken har en begränsad spridning och kan vara svåra att lokalisera. Ibland finns de bara i landet där de gavs ut. Försök först att söka i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS. British Librarys katalog innehåller konferenstryck från hela världen.

Forskningsrapporter

En forskningsrapport redovisar aktuella forskningsresultat från t.ex. myndigheter, forskningsinstitutioner och företag, och är ibland det enda som forskaren hunnit publicera i ämnet. De teknisk-vetenskapliga rapporterna brukar identifieras med ett s.k. rapportnummer, som gör det lättare att hitta rätt rapport: International Standard Technical Report Number (ISRN). Exempel: Hur bemöts chefer? Undersökningsrapport från miljöinstitutet. Rapportnummer: ISRN AI/UND--93/26--SE

Hur hittar man forskningsrapporter?
Pröva först att söka i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS. Men eftersom det idag ges ut en oerhört stor mängd rapporter, så registreras inte alla i bibliotekskatalogen. Ett bra tips är att gå till organisationens / myndighetens hemsida på Internet. Där hittar man ofta listor över de senast utgivna rapporterna, och det är ofta möjligt att själv beställa en rapport. Exempel är: Tillväxtverket (teknik, ekonomi, industri), Socialstyrelsen (sociala frågor, sjukvård), Statskontoret (förvaltning, ekonomi och IT). Ett utländskt exempel är NTIS (National Technical Information Service), som förtecknar nyligen utgivna amerikanska statligt finansierade forskningsrapporter

Avhandlingar

En avhandling är ett vetenskapligt arbete som krävs för att man skall få doktorsexamen vid en högskola eller universitet. Den beskriver detaljerade forskningsresultat inom ett visst ämne. På en lägre nivå finns avhandlingar för licentiats- och magistersexamen.

Hur hittar man avhandlingar?
Svenska avhandlingar finns alltid att låna på stora forskningsbibliotek och söks som vanliga böcker i bibliotekskatalogen Lovisa. Många avhandlingar är också sökbara i den nationella forskningsdatabasen SwePub. De nyaste avhandlingarna i Lund finns i databasen LUP. Utländska avhandlingar finns däremot oftast bara på det universitet där författaren disputerade. I den stora avhandlingsdatabasen ProQuest Dissertations and Theses (Dissertation Abstracts) kan man numera själv beställa amerikanska avhandlingar. Den är tillgänglig för forskare och studenter i Lund.

Observera att ovanstående resonemang endast gäller avhandlingar. Magisteruppsatser, examensarbeten och andra uppsatser kan finnas sökbara i lokala databaser som LUP Student Papers. Uppsök är en nationell söktjänst för examensarbeten och studentuppsatser i fulltext från svenska universitet och högskolor. Äldre uppsatser förvaras oftast bara i tryckt form på respektive institution.

Dagstidningar

En dagstidning är en allmän nyhetstidning som normalt utkommer varje dag. Informationen i en dagstidningsartikel är förstås mycket kortfattad och översiktlig. Ofta hänvisar en tidningsartikel till något annat utgivet, som t.ex. en forskningsrapport och en nyutgiven bok. Det händer att fakta blir fel eller förenklas i en dagstidning. Lita inte för mycket på vad som står i en tidningsartikel utan gå till källan i stället!

Hur hittar man dagstidningsartiklar?
De flesta bibliotek prenumererar på svenska dagstidningar, men man sparar inte alltid på gamla nummer. Nyare nummer av utländska dagstidningar finns i allmänhet på större bibliotek. Universitetsbiblioteket i Lund har en särskild tidningssamling som arkiverar alla svenska dagstidningar. De flesta av dagstidningarna kan läsas i mikrofilm på UB. Många dagstidningar finns idag delvis på Internet. Här är en lista över svenska dagstidningar på Internet.
För att hitta de enskilda tidningsartiklarna behöver man söka i särskilda förteckningar eller databaser (se avsnittet Att söka tidskriftsartiklar). Den svenska databasen Artikelsök refererar till artiklar från 15 dagstidningar i landet (dock inte nyhetsartiklar). Det finns också fulltextdatabaser, där man kan läsa hela artikeltexter. Mediearkivet / Retriever Research innehåller artiklar från många svsnska tidningar, bl.a. Aftonbladet, Dagens Nyheter, Sydsvenskan och Svenska Dagbladet.

Offentligt tryck

Det som publiceras som ett resultat av regeringens, riksdagens och olika myndigheters arbete brukar kallas för offentligt tryck. Här ingår bl.a. regeringens propositioner, författningssamlingar, statistik och offentliga utredningar. Det offentliga trycket har ofta ganska speciella indelningar och kräver särskilda sökhjälpmedel och kunskaper. Mer om offentligt tryck och riksdagens verksamhet finns att läsa på riksdagens sidor Beslut om lagar.

Hur hittar man offentligt tryck?
På stora forskningsbibliotek som UB finns det stora samlingar av offentligt tryck. UB har gjort en särskild guide till hur man hittar offentligt tryck - både tryckt och elektroniskt. Riksdagens dokument är den stora databasen för offentligt tryck, och är gratis på Internet. Se också Lagrummet som är en guide till svensk lagstiftning och rättskällor på Internet.

Patent

Ett patent är ett dokument som ger en uppfinnare ensamrätt (i högst 20 år) till en uppfinning eller produktionsmetod. Uppfinningen måste vara avsevärt nyskapande för att man ska få patentet. Mer om patent finns att läsa hos Patent- och registreringsverket (PRV), som registrerar de svenska patenten. PRV registrerar också mönster, varumärken och namn.

Hur hittar man patent?
Det finns en rad internationella databaser som innehåller information om registrerade patent (se exempelvis sidan Patent and technology transfer databases). För företag och uppfinnare är det mycket viktigt att ta reda på vilka produkter som redan är patenterade. Alla svenska patent finns på Patent- och registreringsverket.

Standard

En standard är en rekommendation att göra något. Den beskriver normer och rekommendationer och fastlägger mått, dimensioner, storlekar och utföranden. Exempel på standarder är metersystemet, pappersformat, elstandarder. Mer om standarder finns på SIS:s hemsida (Standardiseringen i Sverige). Där kan man också söka standarder.

Hur hittar man standardiseringsdokument?
Standardsamlingar och kataloger finns på de stora forskningsbiblioteken (i Lund på UB). En katalog över svensk standard utges varje år. Man kan också söka och beställa standarder på SIS:s hemsida.

peka Övning

Nästa avsnitt: G. Att utvärdera sökresultatet pil

Nästa pil

© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Underhållsansvarig
Senast uppdaterad:
mars 2013