Lunds universitet
Universitetsbiblioteket
 
1.BIBLIOTEKETS
   RESURSER

A.Forskningsbibl.
B.Sökstrategi
C.Referenslitt.
D.Böcker
E.Artiklar
F.Annat material
G.Utvärdera
H.Låna

HEM
 
Informationskompetens: självstudier på nätet dator Självstudier på nätet - här kan du själv lära dig att söka information
1
BIBLIOTEKETS RESURSER

E. Att söka tidskriftsartiklar

pil Att söka tidskriftsartiklar
pil Olika typer av databaser
pil En databas uppbyggnad
pil Databaser vid Lunds universitet
pil Informationstjänst
pil Sökmetoder
pil ÖVNINGAR

linje

Att söka tidskriftsartiklar

Enskilda tidskriftsartiklar ingår inte i vanliga bibliotekskataloger. Man måste därför använda andra hjälpmedel. Idag kan man få tag på många artiklar direkt i fulltext via bibliotekens sökportaler. Visst material finns sökbart i s.k. bibliografiska databaser - se nedan under Olika typer av databaser).

Biblioteket kan också prenumerera på elektroniska tidskrifter - se elektroniska tidskrifter vid Lunds universitet

De flesta databaser är inte gratis utan tillgängliga genom avtal för universitetets studenter, lärare och forskare. I Libris kan man söka artiklar gratis (förutom böcker). Den innehåller bl.a. referenser till nyare svenska tidskriftsartiklar inom humaniora. Man kan också hitta tidskrifter som gratis lägger ut delar av sitt innehåll på Internet (se t.ex. vetenskapliga tidskrifter i DOAJ: Directory of Open Access Journals).

Olika typer av databaser

 • bibliotekskataloger - de redovisar ett eller flera biblioteks bestånd av litteratur, böcker, tidskrifter, rapporter, konferenspublikationr m.m.
 • bibliografiska databaser - de förtecknar, ofta med sammanfattning, tryckt litteratur såsom tidskriftsartiklar, rapporter, patent, avhandlingar, böcker
 • hänvisningsdatabaser - de refererar till organisationer, personer, audiovisuellt material etc.
 • faktadatabaser - de innehåller direkt användbar information t.ex. numeriska värden, kemiska strukturer, statistik eller termer. De hänvisar oftast inte till någon annan publikation
 • fulltextdatabaser - innehåller den fullständiga texten från en eller flera publikationer
 • bilddatabaser - innehåller grafiskt material.

En databas uppbyggnad

En databas byggs upp av ett antal utvalda dokument (t.ex. tidskriftsartiklar). De utvalda dokumenten analyseras och beskrivs i en post, vilket oftast består av en bibliografisk referens med olika fält (ex: titel, författare, utgivningsår). Posterna förses med betydelsebärande uttryck eller ämnesord som beskriver dokumentets innehåll. De är antingen fritt valda, eller hämtade ur en fastställd ordlista som beskriver ämnesordens inbördes relationer, en s.k. tesaurus. Ofta tillhandahålls även en sammanfattning (referat, abstract) av innehållet.
Databasen kan sedan tekniskt nås på olika sätt: webbsida/online, cd-rom eller (allt sällsyntare) som tryckt publikation.

[Schematisk skiss över ett databassystems funktion]

 

Databaser vid Lunds universitet

LUBsearch är en sökportal eller startingång till elektroniska tidskriftsartiklar, böcker och databaser som genom olika avtal är tillgängliga för alla som har Lunds universitet (LU)/LTH som domänadress. Mera fullständiga och fördjupande sökningar i olika ämnesområden kan göras i särskilda ämnesdatabaser (databaser A-Ö). ( Mer information om uppkopplingsmöjligheter utanför universitetsnätet). Databaser är nästan alltid gränsöverskridande och berör flera ämnesområden. Medicinsk teknik återfinns t.ex. i Compendex (EI Village), som är den största databasen för teknisk litteratur. I Inspec, vars huvudinnehåll är bl.a. datorteknik, hittar man datortillämpningar inom alla ämnen.

Informationstjänst

Vänd Dig till ditt bibliotek om du önskar:

 • söka i äldre material än vad som finns tillgängligt på Internet
 • göra komplicerade sökningar som du tror att du inte klarar själv

Sökmetoder

Grundregeln för sökning i databaser är att tänka efter vad man letar efter (se avsnitt B Sökmetodik) och hitta ord som verkligen beskriver det man söker. Man bör bygga upp en sökning med en kombination av lämpliga sökord. Exempel: jag letar efter tidskriftsartiklar som handlar om hur barn påverkas av våld i media. Här finns det tre viktiga begrepp: barn, våld och media. Ett försök att lista lämpliga synonymer kan se ut så här:

barn
eller
ungdomar

våld
eller
underhållningsvåld
eller
tv-våld m.m.

media
eller
massmedia
eller
television
eller
film m.m.

Om du använder en internationell databas, tänk då på möjliga engelska ord och termer.

När man identifierat lämpliga sökord kan man kombinera dem med hjälp av de booleska operatorerna "AND", "OR" och "NOT": barn AND våld AND medier eller ungdomar AND våld AND medier o.s.v. (se nedan). Tänk dig AND mellan de tre olika gruppernas ord ovan. Ofta behöver man inte skriva ut AND utan bara ange de relevanta sökorden, men det kan variera beroende på databas. Om man vill använda OR och NOT, måste de alltid skrivas ut.

De logiska operatorerna AND, OR och NOT (Booleska operatorer)

AND
Hittar poster som innehåller både A och B.
Begränsar en sökning, ger "smalare" resultat.
Exempel: Du vill hitta något som handlar om Sveriges statsskick: statsskick AND Sverige. (Enbart statsskick hade gett många irrelevanta träffar om andra länder.)

[AND]

OR
Hittar poster som innehåller A eller B.
Utvidgar en sökning, ger "bredare" resultat.
Exempel: Du vill hitta något som handlar om islam. Lägg till andra ord med liknande betydelse: islam OR muslimer.

[OR]

NOT
Hittar poster som innehåller A men inte B.
Begränsar sökningen.
Exempel: Du vill hitta något som handlar om staden Casablanca (inte filmen): Casablanca NOT film.

[NOT]

( )
Om man vill använda flera operatorer måste man gruppera med parenteser för att ange hur uttrycket ska utläsas. Det som står inom parentes läses ihop. Fundera över följande uttryck. Exempel:
a) media AND barn OR ungdomar
b) media AND (barn OR ungdomar)
c) (media AND barn) OR ungdomar
För att få resultatet du väntat dig bör du använda b). Försök förstå varför!

Andra söktips

 • FÅR DU NOLL/FÖR FÅ TRÄFFAR?
  • Kontrollera att stavningen är rätt, annars ger sökningen noll träffar!
  • Ta inte med för många ord till en början! Lägg i stället till ord efterhand för att begränsa sökningen.
  • Täck in olika varianter av ett begrepp genom att trunkera. Någon databas kanske innehåller ordet ungdomar eller ungdomsfrågor i stället för ungdom. Det löser man genom att trunkera sökbegreppet: ungdom*. Symbolen * betyder att ordet kan fortsätta på olika sätt med olika ändelser eller sammansättningar.
  • Sättet att skriva namn (t.ex. Persson, G eller Göran Persson) skiljer sig i olika databaser och kan tyvärr variera även inom samma databas. I databasens hjälptexter hittar man exempel på hur det ska se ut.
 • FÅR DU FÖR MÅNGA TRÄFFAR?
  • Titta igenom några av posterna för att få tips på andra lämpliga sökord.
  • Gör en sökning på ämnesord i stället för fritext (valfria ord som kan förekomma t.ex. i titeln eller sammanfattningen).

peka Övningar

Titta på några av följande databaser och gör några av övningarna. Fältens namn och innehåll kan variera och beror på databasens innehåll. Jämför utbudet av fält, läs i hjälptexterna hur man söker på författare, vilka ämnesingångar som finns, möjligheter att begränsa till publikationstyp (tidskrifter, översiktsartiklar, konferensartiklar osv.), publikationsspråk, publikationsår. Om det finns en tesaurus, leta i den efter bra ämnesord. Prova att göra samma sökning i ämnesordfältet och som fritext. Det bör bli olika antal träffar. Varför det?

Övning: Artikelsök (alla ämnen)
Övning: Web of Science (alla ämnen)
Övning: Compendex (Engineering Village) (ingenjörsvetenskap)
Övning: ICONDA (arkitektur)

Nästa avsnitt: F. Att söka annat material pil

Nästa pil

© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Underhållsansvarig
Senast uppdaterad:
mars 2013