Lunds universitet
Universitetsbiblioteket
 
1.BIBLIOTEKETS
   RESURSER

A.Forskningsbibl.
B.Sökstrategi
C.Referenslitt.
D.Böcker
E.Artiklar
F.Annat material
G.Utvärdera
H.Låna

HEM
 
Informationskompetens: självstudier på nätet dator Självstudier på nätet - här kan du själv lära dig att söka information
1
BIBLIOTEKETS RESURSER

D. Att söka böcker

Om man söker efter böcker, är det lämpligast att börja med bibliotekets katalog. Detta avsnitt går igenom hur man söker i bibliotekskatalogerna Lovisa och LIBRIS.

pil Om bibliotekskataloger
pil Om Lovisa     - Att söka en känd bok/författare - Att söka på ämne - Att låna
pil Lovisa: ÖVNINGAR
pil Om LIBRIS     - Att söka en känd bok/författare - Att söka på ämne - Andra sökalternativ - Att låna
pil LIBRIS: ÖVNINGAR
pil Andra bibliotekskataloger
pil SAMMANFATTNING

linje

Om bibliotekskataloger

En bibliotekskatalog beskriver och gör tillgänglig de samlingar som finns på biblioteket. I en vanlig lokal bibliotekskatalog kan man...

 • söka böcker och tidskrifter och se på vilka hyllor de står. Man kan också hitta avhandlingar, rapporter, cd-skivor, videoband och annat material i katalogen.
 • beställa för avhämtning det som står i magasin (gäller stora forskningsbibliotek som Universitetsbiblioteket)
 • ställa sig i kö på utlånad litteratur
 • få besked om sina lån och eventuella böter
 • få information om var, när och av vem en bok är utgiven, uppgifter som man kan behöva om man gör en litteraturförteckning (bibliografi)

En vanlig bibliotekskatalog brukar innehålla...

 • böcker - men inte enskilda kapitel eller delar i boken
 • tidskrifter - men inte enskilda artiklar i tidskriften

Om man t.ex. letar efter en särskild novell eller kapitel i en bok, hittar man den alltså inte i bibliotekskatalogen. Samma sak gäller artiklar i tidskrifter och dagstidningar. Man måste känna till tidskriftens titel och söka på den. Exempel: jag vill läsa artikeln The environment and the city. Den ingår i Tidskrift för arkitekturforskning 1991 nummer 1, som är den rätta titeln att söka i bibliotekskatalogen.

Om Lovisa

Lovisa är Lunds universitets bibliotekskatalog och beskriver böcker och tidskrifter vid de olika biblioteken (universitetsbiblioteket UB och olika fakultets- och institutionsbibliotek). Större delen av UB:s litteratur finns inlagd fr.o.m. 1958.

Adress.Man kan söka i Lovisa via Internet. Se: http://lovisa.lub.lu.se/.

I Lovisa via Internet kan man:

 • söka efter litteratur
 • beställa den litteratur som står i magasin på universitetsbiblioteket
 • se vad som är utlånat och ställa sig i kö på utlånad litteratur
 • få besked om sina lån

klicka här för att gå direkt till Lovisa

I Lovisa på Internet finns det flera sökbilder. I Snabbsökning kan man göra en snabb sökning på valfria ord. I Enkel sökning kan man söka på titel, tidskrift, författare, ämne m.m. I Avancerad sökning kan man kombinera flera sökbegrepp samtidigt.

 

Att söka en känd bok/författare i Lovisa

Titel och författare

Med titel menas titeln på boken eller tidskriften som man letar efter. Sök alltid i första hand på titel. Att söka på författaren kan ge många fler träffar, särskilt om det är ett vanligt namn. Tänk på att man alltid tar bort inledande artikel (en/ett, den/det, the o.s.v.) när man skall söka en titel. Gå till Enkel sökning. Ändra först alternativ i typ av sökning till Titel. Vill du söka på boken An introduction to language? Skriv då inte An introduction to language!

Sökord:

sökingång:

Man kan också söka på författarens namn i Enkel sökning. Skriv författarens efternamn, eventuellt följt av förnamn. Utgivare och redaktörer av en bok söks också som författare. Det kan vara en institution som ger ut boken i stället för en personlig författare. Författare kan ibland ge ut böcker under flera olika varianter av sitt namn. Är man tveksam kan man skriva in bara efternamnet och se vad man får fram.

Sökord:

sökingång:

Att söka på ämne i Lovisa

Ämnesord

Ämnesorden beskriver vad boken handlar om. Olika bibliotek kan använda olika ämnesord. För att söka medicinsk litteratur används t.ex. ämnesord på engelska men ämnesord på svenska för naturvetenskap/teknik. UB använder inte ämnesord i vanlig bemärkelse för sin litteratur, utan endast för personer, organisationer och platser (ex: Malmö eller Volvo). Exempel på ämnesordsökning - samhällsvetenskap (Enkel sökning):

Sökord:

sökingång:

Exempel på ämnesordsökning - medicin (Enkel sökning):

Sökord:

sökingång:

SAB/Dewey (klassifikation)

Klassifikationskoder kan ofta vara ett bra sätt att söka på. Man behöver då inte fundera på titlar eller vilka ämnesord som kan tänkas finnas med. De svenska biblioteken har i många år använt ett klassifikationsssystem, som kallas SAB-systemet. Du ser huvudrubrikerna i denna tabell. På biblioteken finns det särskilda förteckningar över SAB-koderna, som man kan använda för att komma fram till den mest lämpliga koden. Det finns också en förteckning över svenska ämnesord på Internet, där man kan slå upp ett ämne och hitta en motsvarande kod.

Under de senaste åren har man börjat introducera ett annat klassifikationssystem som ska ersätta SAB, nämligen Dewey, som består av siffror i stället för bokstäver. Dewey decimalklassifikation (DDK) är det mest spridda klassifikationssystem i världen. En del svenska bibliotek använder också andra klassifikationssystem. Naturvetenskapliga och tekniska bibliotek klassificerar ofta sina böcker med hjälp av UDK-systemet (Universella Decimalklassifikationen), som består av sifferkoder. Man kan också söka UDK-koder i Lovisa, när man letar efter litteratur inom naturvetenskap och teknik.

Exempel på klassifikation i Enkel sökning: Jag vill ha böcker om kriget i Jugoslavien. I stället för att söka på begrepp som krig och Jugoslavien eller war Yugoslavia, använder jag klassifikationskoden Knb.59 som betyder Jugoslaviens historia efter 1991. På så vis får jag flest träffar.

Sökord:

sökingång:

Generell

Sökning på Generell i Lovisas avancerade sökning betyder att man söker på alla viktiga ord samtidigt, som t.ex. titel, ämnesord och författarnamn. Använd Generell i stället för ämne/SAB/Dewey när du vill hitta så mycket som möjligt, eftersom man därmed söker igenom en större del av katalogen. Ta inte med "småord" när du söker, som t.ex. of, the, med, av, i utan koncentrera dig på de betydelsefulla begreppen - i deras grundform. Exempel: börja inte med barndomens historia, utan barndom historia! Pröva dig fram med olika ord. Man träffar sällan rätt i första försöket. Välj Avancerad sökning!

Sökord: Sökingång:
Sökord: Sökingång:
Sökord: Sökingång:

Generell sökning är också mycket användbart när man inte riktigt kommer ihåg den exakta titeln på boken som man skulle ha. Exempel: Jag vet att det finns en bok som handlar om skillnader mellan män och kvinnor och att det i titeln står nämnt Venus och Mars. Om jag söker orden Venus Mars som valfria ord (eftersom de är ovanligare) då hittar jag boken Män är från Mars, kvinnor är från Venus.

Att låna i Lovisa

Man kan beställa böcker och tidskrifter i Lovisa (se särskild Beställ-knapp). Material som står i magasin måste alltid beställas i förväg. Universitetsbiblioteket har stora samlingar som står i magasin, och det man beställer är tillgängligt för avhämtning senast nästa dag kl. 12.00. Även en del fakultetsbibliotek har viss litteratur i magasin. Man kan också beställa litteratur för avhämtning på ett annat bibliotek vid Lunds universitet (s.k. transportservice). Se också avsnittet Att beställa och låna.

peka Övning att söka i Lovisa

 

Om LIBRIS

LIBRIS visar böcker och tidskrifter från alla svenska forsknings- och högskolebibliotek. I stort sett all svensk litteratur 1866- och all utländsk litteratur som köpts in till svenska forskningsbibliotek 1968- finns med. LIBRIS innehåller också ett stort urval artiklar, uppsatser och recensioner i svenska tidskrifter m.m. De ingår i ämnesbibliografier, som skall täcka in det som publicerats i Sverige inom svensk historia, litteratur, musikhistoria, ekonomi m.m. Alla dessa artikeldatabaser kan också sökas separat var för sig eller ihop som LIBRIS artikeldatabas. Du hittar alla tillgängliga LIBRIS-databaser via en lista över alla deldatabaser.

klicka här för att gå till Utökad sökning

I LIBRIS via Internet kan man:

 • söka efter litteratur
 • fjärrlåna böcker från andra bibliotek i landet. I Lund gäller detta om man är student eller anställd vid någon av universitetets större fakulteter.

Att söka en känd bok/författare i LIBRIS

Titel och författare

Med titel menas titeln på boken eller tidskriften som man letar efter. Man kan skriva hela titeln på raden Titel/ord i titel men det räcker också med att man anger några ord ur titeln i vilken ordning som helst. Jämför med Lovisa, där man måste skriva den exakta titeln! Exempel: Om jag söker boken Gösta Berlings saga, räcker det att skriva så här:

Titelsökning i LIBRIS

Man kan sätta citationstecken runt om flera ord för att markera att de hör ihop: "mänsklig kommunikation".

På raden Författare/upphovsman söker man författare, utgivare och t.o.m. översättare och illustratörer. Exempel: Om jag söker litteratur utgiven av Nobelstiftelsen, skriver jag så här:

Författarsökning i LIBRIS

 

Att söka på ämne i LIBRIS

Man kan söka på ämne i LIBRIS på tre olika sätt precis som i Lovisa , fast det kan kallas något olika:

Ämne

Kan i LIBRIS vara vad som helst (jämför med Lovisa!) som beskriver innehållet i en bok, tidskrift m.m. Biblioteken använder ofta (men inte alltid) en standardiserad ämnesordslista för att beskriva innehållet i sin litteratur, till exempel SAB:s ämnesordslista. Den hittar du i databasen Svenska ämnesord. Tänk på att ämnesorden oftast står i grundform, d.v.s. att man skall skriva historia sverige eller sverige historia och inte svensk historia. Exempel på ämnesordsökning:

Ämnessökning i LIBRIS

Klassifikation

Klassifikationskoder enligt SAB-systemet eller Dewey kan också beskriva innehållet liksom ämnesorden. Se en tabell med huvudrubrikerna i SAB-systemet. Slå gärna upp rätt kod i databasen Svenska ämnesord på Internet. Exempel på klassifikationssökning: Qb-c (betyder Företagsekonomi Sverige).

Klassifikationssökning i LIBRIS

Fritext

Med fritext menas att man kan skriva in vilka sökord eller sökbegrepp som helst. Det fungerar bra om man vill hitta så mycket som möjligt inom ett visst ämnesområde eller om man inte vet den exakta titeln som man vill söka efter. Exempel:

Fritextsökning i LIBRIS

 

Andra sökalternativ i LIBRIS

I LIBRIS kan man kombinera en titel- eller ordsökning med andra sökalternativ:

 • Utgivningsår
 • Språk
 • Materialtyp (ex: tidskrifter, avhandlingar, romaner, recensioner, kartor, noter m.m.)

Att låna material man hittar i LIBRIS

Om man vill låna något som man hittat i LIBRIS och som inte finns lokalt, kan det beställas på fjärrlån. I LIBRIS kan man beställa material på fjärrlån från andra bibliotek i landet, om ens hemmabibliotek har aktiverat den funktionen. Detta gäller i Lund om man är student eller anställd vid någon av universitetets större fakulteter.
Man kan också fylla i en särskild fjärrlåneblankett som finns via varje fakultutetsbiblioteks hemsida. Övriga låntagare som inte tillhör Lunds universitet kan inte beställa fjärrlån vid Lunds universitets bibliotek utan får vända sig till sitt stads- eller kommunbibliotek. Att beställa böcker inom Sverige är gratis, att beställa artiklar kostar 80 kr. Fjärrlån brukar ta minst 1-2 veckor eller längre. Mer om att beställa i avsnittet Att beställa och låna.

peka Övning att söka i LIBRIS

 

Andra bibliotekskataloger

Majoriteten av världens forskningsbibliotek har gjort sina kataloger gratis tillgängliga via Internet. För alla bibliotekskataloger på Internet gäller att man inte själv kan beställa något via katalogerna, såvida man inte har lånekort på biblioteket i fråga. Om man går till bibliotekens hemsidor på Internet, brukar det finnas länkar därifrån till bibliotekskatalogerna:

Det största biblioteket i världen är Library of Congress, det amerikanska nationalbiblioteket. Bibliotekskatalogen Library of Congress Online Catalog finns på Internet, där man kan söka ca 15 miljoner titlar.

Sammanfattning

 • Kom ihåg att man vanligtvis endast kan söka böcker och tidskrifter i bibliotekskataloger, inte enskilda tidskriftsartiklar.
 • Sök hellre på titel än författare. Färre antal träffar sparar tid!
 • Det finns tre sätt att söka på ämne i bibliotekskataloger: ämnesord, klassifikation (SAB/Dewey) eller valfria sökord. Med valfria ord får man flest antal träffar.
 • I Lovisa kan man beställa de böcker som står i magasin, köa på utlånade böcker och se vilka lån man har hemma.
 • Beställningar (fjärrlån) från andra bibliotek (det som finns i LIBRIS) kan göras på särskild blankett på det egna bibliotekets hemsida.

Nästa avsnitt: E. Att söka tidskriftsartiklar pil

Nästa pil

© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Underhållsansvarig
Senast uppdaterad:
mars 2013