Lunds universitet
Universitetsbiblioteket
 
1.BIBLIOTEKETS
   RESURSER

A.Forskningsbibl.
B.Sökstrategi
C.Referenslitt.
D.Böcker
E.Artiklar
F.Annat material
G.Utvärdera
H.Låna

HEM
 
Informationskompetens: självstudier på nätet dator Självstudier på nätet - här kan du själv lära dig att söka information
1
BIBLIOTEKETS RESURSER

A. Forskningsbiblioteket

Det här avsnittet är en introduktion till forskningsbibliotek med särskild tonvikt på Lunds universitetsbibliotek och hur man kan använda forskningsbiblioteket för sina studier.

pil Olika typer av bibliotek
pil Forskningsbibliotekens uppgifter
pil Lunds universitets bibliotek
pil Andra bibliotek på Internet

linje

Olika typer av bibliotek

Man brukar skilja på två huvudtyper av svenska bibliotek:

  • folk- och skolbibliotek
    Hit räknas kommun- och stadsbibliotek, gymnasiebibliotek, patientbibliotek på sjukhus, folkhögskolebibliotek m.fl.
  • forskningsbibliotek
    Till forskningsbibliotek räknas de olika universitets- och högskolebiblioteken, myndighetsbibliotek, företagsbibliotek och specialbibliotek. Specialbiblioteken har samlingar inom begränsade ämnesområden.

Vilket bibliotek ligger närmast dig? Titta i denna lista över svenska bibliotek!

Forskningsbibliotekens uppgifter

Forskningsbibliotekens huvuduppgifter är att samla, organisera och tillhandahålla litteratur och information för forskning och högre studier. Idag erbjuder biblioteken både tryckt litteratur och elektroniska resurser som t.ex. olika samlingar och databaser. Du kan få hjälp med att använda lämpliga informationskällor för ditt ämne, och att finna och beställa den litteratur du vill ha. Om det material man behöver inte finns på det lokala biblioteket, kan man beställa littteratur genom fjärrlån från andra bibliotek.

Nationalbiblioteket har en särställning bland forskningsbiblioteken. Dess viktigaste uppgift är att tillvarata nationens litterära kulturarv, d.v.s. allt som trycks i Sverige. Nationalbiblioteket i Sverige är Kungliga biblioteket i Stockholm. Enligt lagen om pliktleveranser skall allt som trycks i landet av kommersiella eller andra tryckerier (obs. även andra media) sändas till Kungliga biblioteket och till de sex universitetsbiblioteken i Lund, Göteborg, Linköping, Stockholm, Umeå och Uppsala. Men det är bara Kungliga biblioteket och Lunds universitetsbibliotek som måste bevara allt material till eftervärlden. Kungliga biblioteket tar också hand om inspelat ljud och rörliga bilder: radio, TV, film, video, grammofonskivor, CD, ljudkassetter, multimedia m.m.

Lunds universitets bibliotek

Universitetsbiblioteket i Lund (UB) är ett av Nordens största forskningsbibliotek. Det ger service till ca. 40 000 lärare, forskare och studenter inom Lunds universitet och även till allmänheten. Alla personer över 18 år som är bosatta i Sverige har rätt att låna på UB. UB förfogar över ca. 4 miljoner tryckta böcker och tidskrifter och över elektroniskt material tillgängligt via UB:s webbsidor. UB i Lund tar emot, registrerar, bevarar och tillhandahåller för läsning allt som trycks i Sverige eller ges ut av svenska förlag (se ovan). Via nationella och internationella nätverk står UB i kontakt med andra bibliotek, vilket gör det möjligt att låna in material till Lund från andra håll. Hemsida är:

Inom Lunds universitet finns det förutom UB också många fakultets- och institutionsbibliotek som ansvarar för kurslitteratur och köper in utländsk vetenskaplig litteratur, se länkar via hemsidan för biblioteken vid Lunds universitet (LUB). Biblioteken samarbetar genom ett nätverk. Allt fler av bibliotekens tjänster kan nås via Internet. Du kan t.ex.:

Andra bibliotek på Internet

Med hjälp av Internet kan man söka i svenska, nordiska och utomnordiska forskningsbiblioteks kataloger. Här hittar du länkar till bibliotekens hemsidor på Internet:

Nästa avsnitt: B. Sökstrategi pil

Nästa pil

© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Underhållsansvarig
Senast uppdaterad:
mars 2013